گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
اهداف توسعه هزاره چیست

 

 

 

آرمانهای توسعه هزاره چه هستند ؟

 

 

یکی از گردهمایی های بزرگ رهبران جهان که نقش تعیین کننده ای در پیشبرد توسعه پایدار داشت اجلاس هزاره ملل متحد بود. تشکیل این اجلاس تداوم روندی بود که با کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه(اجلاس زمین) در سال 1992 آغاز شده بود. رهبران جهان در اجلاس هزاره  که از 6 تا 8 سپتامبر 2000 در نیویورک و به دعوت سازمان ملل متحد تشکیل شد، درمورد مجموعه اي از هدفهاي قابل نيل در زماني محدود و مشخص وهدفهايي براي مبارزه با فقر،گرسنگي، بيماري، بيسوادي، نابودي محيط زيست وتبعيض عليه زنان توافق كردند. درآن اجلاس رهبران 147 کشور و مقامات عالیربته 191 ملت حضور داشتند که هیمن امر این کنفرانس را به یکی از بزرگترین گردهمایی های رهبران جهان تبدیل نمود. نیتجه این اجلاس تصویب اعلامیه هزاره[1] ملل متحد بود که سندی راهنما برای سده جدید بود و در آن کشورها متعهد شدند که با یکدیگر در زمینه ارتقاء توسعه و کاهش فقر تا سال 2015 میلادی همکاری نمایند. در این اعلامیه به منظور نیل به توسعه پایدار، هشت آرمان ، در قالب 21 هدف، و شصت شاخص تعریف شده است. اعلامیه هزاره در تاریخ 8 سپتامبر طی قطعنامه شماره A / RES / 55 / 2به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

 

اهداف توسعه هزاره[2]

براساس اعلامیه هزاره ، هشت هدف توسعه هزاره کشورها را موظف می سازد برای مبارزه با فقر، بی سوادی، گرسنگی، عدم وجود امکانات آموزشی، نابرابری جنسیتی، مرگ ومیرکودکان ومادران، بیماری و نابودی محیط زیست دست به دست هم بدهند و تلاش نمایند. اهداف توسعه هزاره آزمونی برای اراده سیاسی به منظور ایجاد مشارکت وسیع تر و عمیق تر است. اهداف توسعه هزاره وسیله ای برای سرعت بخشیدن به آهنگ توسعه و اندازه گیری و سنجش نتایج در اختیار می گذارد.

اهداف توسعه هزاره تنها در صورتي حاصل مي شوند كه براي ميلياردها انساني كه هدف دسـتيابي بـه اهـداف را تشكيل مي دهند، معني دار، متفاوت و روشن باشند. اين اهداف بايد به واقعيـاتي ملـي تبـديل شـوند و بـراي گروههـاي ذي نفع اصلي يعني مردم و دولتها ملموس و شفاف باشند. تحقق اين اهداف مستلزم وجود دولتهاي توانمند و اثر بخش است كه بتوانند به تعهدات توسعه اي خود عمل كرده و عملكردي عدالت گرانه هم داشته باشند. امروزه بسـط و گسترش عدالت در زمره اصلي ترين شاخصهاي عملكرد خوب دولتها قرار گرفته است و توسعه پايدار كه روزگـاري با مفهوم پايداري محيط زيست تبيين مي شد،به مفهوم توسعه عادلانه و متوازن بسط و گسـترش يافتـه اسـت . در ايـن ديدگاه اگر توسعه اقتصادي، اجتماعي كشورها منجر به گسترش شكاف طبقاتي و ايجاد قطبهـاي اقتصـادي در جوامـع بشود و اگر فقرا در فقر باقي بمانند و ثروتمندان بهره گيري ا ز مواهب اقتصادي توسعه را در انحصـار خـويش داشـته باشند، ظرفيتهاي بي ثباتي در اجتماع ايجاد و زمينه هاي فرو پاشي اجتماعي فراهم مي شود. پـارادايم توسـعه پايـدار و متوازن در دنياي امروز، تداعي كننده كلام پيامبر اسلام است كه « الملك يبقي مع الكفرولايبقي مع الظلم : كشـور بـا كفـر ممكن است پايدار بماند ولي با ظلم پايدارنمي ماند». بيانيه هزاره سوم و اهداف توسعه هزاره، علاوه بر رويكرد ارزشمند انسان گرايانه، توسعه گرايانه و عدالت جويانه خود، واجد متدولوژي ارزنده وهوشمندانه هم هست؛ به نحوي كه هرم برنامه از 8 آرمان،18 هدف و48 شاخص تشكيل شده است. ارتباط پارادايم بيانيه يعني « پايان دادن به فقر» با آرمانها، اهداف و شاخصها كاملاً نظام منـد طراحـي شـده است و علي الخصوص شاخصها به نحوي انتخاب شده اند كه بهبـود آنهـا متضـمن دسـتيابي بـه اهـداف خواهـد بـود. داده هايي كه براي محاسبه شاخصها به كار مي روند به روشني تعريف شده و روش جمع آوري آنهـا دقيقـا مشـخص شده اند و سعي شده است از هرگونه ابهام يا تداخل مفاهيم كه دستيابي به يك مفهوم مشترك و يكسان براي محاسـبه شاخصها و ارزيابي پيشرفت كشورها براي دستيابي به اهداف را دچار مشكل سازد، اكيداً احتراز شود.

هشت آرمان «اهداف توسعه هزاره» به 21 هدف كه با 60 شاخص قابل سنجش اند، تجزيه مي شود که عبارتند از:

آرمان 1: از بين بردن فقر شديد و گرسنگي

آرمان 2: دست يافتن به آموزش ابتدايي همگاني

آرمان 3: گسترش و ترويج برابري جنسيتي و توانمند سازي زنان

آرمان 4: كم كردن مرگ كودكان

آرمان 5: بهبود سلامت مادران

آرمان 6: مبارزه با ايدز، مالاريا و ديگر بيماري ها

آرمان 7: تضمين پايداري محيط زيست.

آرمان 8: گسترش مشاركت جهاني براي توسعه

 

آرمان 1: از بين بردن فقر شديد و گرسنگي

هدف1:نصف شدن نسبت جمعيت مردمي كه با كمتر از يك دلار در روز زندگي مي كنند.

1.1: نسبت جمعيتي كه با كمتر از يك دلار در روز زندگي مي كنند.

1.2ضريب شكاف فقر1,3: سهم درآمد دو دهك پايين (فقيرترين) از درآمد ملي

هدف2:دست يافتن كامل و پرحاصل به اشتغال و كار سالم براي همه، شامل زنان و جوانان

2.1:نرخ رشد بهره وري نيروي كار (نرخ رشد توليد ملي به ازاي هر فرد شاغل

2.2:ضريب اشتغال جمعيت

2.3:نسبت جمعيت شاغلي كه با كمتر از يك دلار در روز زندگي مي كنند.

2.4:نسبت حساب و مشاركت شاغلان فاميلي در كل مشاغل.

هدف3:نصف شدن نسبت جمعيتي كه از گرسنگي رنج مي برند.

3.1:رواج كسر وزن كودكان زير 5 سال

3.2:نسبت جمعيتي كه كمتر از حداقل سطح مجاز، مصرف انرژي در برنامه ي غذايي خود دارند.

آرمان 2: دست يافتن به آموزش ابتدايي همگاني

هدف 4: تامين و تضمين كردن اينكه تمام پسران و دختران بتوانند تمام پايه هاي مقطع ابتدايي را بگذرانند.

4.1:ضريب خالص ثبت نام در آموزش ابتدايي

4.2:نسبت دانش آموزاني كه پايه ي اول ابتدايي را شروع مي كنند، به كساني كه توانايي و دسترسي براي گذراندن آخرين پايه از مقطع ابتدايي را دارند.

4.3:نرخ باسوادي سنين 15 تا 24 سال، مردان و زنان

آرمان 3: گسترش و ترويج برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان

هدف 5: از بين بردن اختلاف جنسيتي در آموزش ابتدايي و متوسطه، بهتر از سال 2005، و رسيدن به تمام مراحل تا سال 2015

5.1:نسبت دختران به پسران در آموزش ابتدايي، متوسطه و عالي3,2: سهم زنان در درآمدهاي حاصل از اشتغال، در بخش هايي به جز كشاورزي

5.2:نسبت صندلي هاي زنان در مجلس ملي

آرمان 4: كم كردن مرگ كودكان

هدف 6:كم كردن دو سوم از نرخ مرگ و مير ميان كودكان زير پنج سال

6.1:نرخ مرگ و مير زير پنج سال

6.2:نرخ مرگ و مير نوزادان

6.3:نسبت كودكان يك ساله اي كه در برابر سرخك ايمني دارند.

آرمان 5: بهبود سلامت مادران

هدف 7:كم كردن سه چهارم نرخ مرگ و مير مادران

7.1:نرخ مرگ و مير مادران

7.2:نسبت زايمان هايي كه با مراقبت و توسط كاركنان متخصص سلامت انجام مي گيرند.

هدف 8:دست يافتن (تا سال 2015) به، دسترسي همگاني به سلامت تناسلي

8.1:نرخ رواج و استفاده از وسايل جلوگيري از بارداري

8.2:نرخ باروري نوجوانان

8.3:ميزان پوشش و رواج مراقبت هاي قبل از تولد (دست كم يك معاينه و دست بالا چهار معاينه)

8.4:برآورده نشدن نياز كساني كه به تنظيم خانواده احتياج دارند.

آرمان 6: مبارزه با ايدز، مالاريا و ديگر بيماري ها

هدف 9:متوقف كردن روند رو به رشد انتشار ايدز و آغاز روند معكوس آن6,1: ميزان شيوع ايدز در ميان جمعيت 15 تا 24 سال

9.1:استفاده از كاندوم در روابط جنسي خطرناك

9.2:نسبتي از جمعيت 15 تا 24 سال كه اطلاعات درست و جامعي از ايدز دارند.

9.3:نسبت مراقبت مدارس از يتيمان به مراقبت مدارس از غير يتيمان در سنين 10 تا 14 سال

هدف10:رسيدن (تا سال 2010) به، دسترسي همگاني به درمان ايدز، براي تمام كساني كه به آن نياز دارند.

10.1:قسمتي از مردم كه آلودگي پيشرفته ي ايدز دارند و همچنين به داروهاي ضد برگشت دسترسي دارند.

هدف11:متوقف كردن روند انتشار مالاريا و ديگر بيماري هاي مهم، و آغاز روند معكوس آن

11.1:نرخ شيوع و مرگ ناشي از مالاريا

11.2:نسبت كودكان زير پنج سالي كه زير پوشش داروي حشره كش مي خوابند.

11.3:نسبت كودكان زير پنج سالي كه تب مالاريا دارند، كساني كه با دارو هاي مناسب ضد مالاريا پوشش داده شده اند.

11.4:نرخ وقوع، شيوع و مرگ ناشي از مرض سل

11.5:نسبت بيماران سل اي كه شناسايي و درمان شدند، كساني كه مستقيماً معاينه شده اند و توسط كوتاه ترين مسير درمان شده اند.

آرمان 7: تضمين پايداري محيط زيست

هدف 12:گنجاندن اصول توسعه ي پايدار در بين سياست ها و برنامه هاي كشورها، و آغاز روند معكوس اتلاف منابع محيط زيست.

هدف 13:كم كردن روند كاهش تنوع زيستي، يك كاهش معني دار در نرخ تلفات تا سال 2010.

13.1:قسمتي از سطح سرزمين كه با بيشه و جنگل پوشيده شده.

13.2:مجموع نشر 2CO، سرانه و نيز به ازاي هر يك دلار(ppp) توليد ملي7,3: ميزان مصرف موادي كه از ازون مي كاهند.

13.3:قسمتي از ذخاير ماهيان كه در منطقه حفاظت شده زيستي قرار دارند.

13.4:قسمتي از تمام آب ها كه ذخايرشان استفاده شده

13.5:قسمتي از سطح زمين و دريا كه حفاظت شده است.

13.6:قسمتي از گونه ها كه در خطر انقراض هستند.

هدف14:نصف شدن قسمتي از مردم كه دسترسي پايدار به آب سالم آشاميدني و تاسيسات بهداشتي اوليه ندارند.

14.1:قسمتي از مردم كه آب آشاميدني تصفيه شده استفاده مي كنند.

14.2:قسمتي از مردم كه از تاسيسات بهداشتي مناسب استفاده مي كنند.

هدف15:دست يافتن به، بهبود معني دار و قابل توجه در زندگي حداقل 100 ميليون زاغه نشين

15.1:نسبتي از جمعيت شهري كه در محلات زاغه نشين زندگي مي كنند.

آرمان 8: گسترش مشاركت جهاني براي توسعه

هدف16:توسعه ي بيشتر بازرگاني و سيستم مالي باز، قانون مند، قابل پيش بيني و بدون تبعيض.

- شامل تعهد نسبت به، طريقه ي حكومت درست، توسعه، و كاهش فقر؛ هم به صورت ملي و هم به صورت بين المللي

هدف 17:بيان و رسيدگي به نياز هاي ويژه و خاص كشور هايي با كمترين ميزان توسعه

- شامل: تعرفه و سهميه ي دسترسي آزاد گمركي، براي كالاهاي صادراتي كشورهايي با كمترين ميزان توسعه؛ برنامه ي تسهيل

كننده ي بدهي ها، براي رهايي كشورهاي فقير با بدهي هاي سنگين و نيز حذف رسمي بدهي هاي دوجانبه؛ و در آخر، بخشش بيشترODA براي كشورهايي كه در جهت كاهش فقر تلاش كردند.

هدف18:بيان و رسيدگي به نيازهاي ويژه ي كشورهاي در حال توسعه ي محصور در خشكي و نيز جزاير كوچك (از طريق برنامه اي عملي براي توسعه پايدار جزاير كوچك درحال توسعه؛ و نتايج آن در بيست و دومين جلسه ي ويژه مجمع عمومي سازمان ملل بررسي مي شود).

هدف19:درگير شدن با مشكلات بدهي كشورهاي در حال توسعه به طور فراگير از به صورت ملي و بين المللي؛ به منظور معقول كردن بدهي ها در دراز مدت

- برخي از شاخص هايي كه در فهرست زير آمده، به صورت جداگانه تحت نظارت هستند براي كشورهايي با كمترين ميزان توسعه، آفريقا، كشورهاي در حال توسعه ي محصور در خشكي و جزاير كوچك.

كمك هاي رسمي به توسعه(ODA)

19.1:ODA  خالص؛ در كل و نيز به كشورهاي كمتر توسعه يافته، بر حسب درصد از درآمد ناخالص ملي اهداكنندگان كميته همياري توسعه(DAC)

19.2:نسبتي از كل دوجانبه، بخشي ازODA اهداكنندگانDAC كه به خدمات اجتماعي پايه اختصاص يافته (آموزش پايه، مراقبت هاي بهداشتي اوليه، تغذيه، آب سالم و بهداشت مناسب)

19.3:نسبتي از كمك هاي رسمي دوجانبه به توسعه، از اهداكنندگانDAC در صورتي كه او متحد باشد.

19.4:ODA  دريافت شده در كشورهاي درحال توسعه محصور در خشكي، بر حسب نسبتي از درآمد ناخالص ملي شان.

19.5:ODA دريافت شده در دولت هاي جزاير كوچك در حال توسعه، بر حسب نسبتي از درآمد ناخالص ملي شان.دسترسي به بازار

19.6:نسبتي از تمام كالاهاي وارداتي كشورهاي توسعه يافته (بر اساس ارزش و بدون احتساب نيرو و جنگ افزار) از كشورهاي درحال توسعه و كشورهايي با كمترين ميزان توسعه، كه معاف از عوارض گمركي پذيرفته شده.

19.7:ميانگين تعرفه هاي اعمال شده توسط كشورهاي توسعه يافته بر محصولات كشاورزي و منسوجات و پوشاك كشورهاي در حال توسعه

19.8:تخمين ميزان حمايت ها و يارانه هاي بخش كشاورزي براي كشورهايOECD بر حسب درصد از توليد ناخالص داخلي شان

19.9:نسبتODA يي كه براي كمك به ظرفيت سازي در تجارت ارائه شده.معقول كردن بدهي ها

19.10:تعداد كل كشورهايي كه به نقاط تصميم گيريHIPC شان رسيده اند و تعداد كشورهايي كه به نقاط اتمامHIPC شان رسيده اند.

19.1: بدهي هايي كه به واسطه يHIPC و ابتكاراتMDRI بخشيده شده.

19.12:پرداخت اصل و فرع بدهي ها بر حسب يك درصد از صادرات كالاها و خدمات

هدف20:همكاري با شركت هاي داروسازي، و تدارك دسترسي به داروهاي حياتي مقرون به صرفه در كشورهاي درحال توسعه.

20.1:نسبتي از جمعيت كه به داروهاي حياتي مقرون به صرفه دسترسي پايدار و مداوم دارند

هدف21:همكاري با بخش خصوصي، براي در دسترس قرار دادن مزاياي فناوري هاي نو، به خصوص فناوري اطلاعات و ارتباطات

21.1:خطوط تلفن به ازاي هر 100 نفر

21.2:تعداد مشتركين تلفن همراه به ازاي هر 100 نفر

21.3:تعداد كاربران اينترنت به ازاي هر 100 نفر

 [1] Millennium Declaration

[2] Millennium Development Goals (MDGs)

نویسندگان جین نلسون و دیو پریسکات
دفتر سازمان ملل متحد
تهران - ايران


در سپتامبر سال 2000 ، 189 تن از سران دولت ها اعلامیه هزاره (Millennium Declaration) را تصویب کردند . این اعلامیه یک تعهد جهانی بی سابقه و یکی از قابل اعتنا ترین اسناد سازمان ملل در چند سال اخیر به شمار می رود . این اعلامیه قدرت دید همگانی و مشترکی در چگونگی مقابله با برخی ازچالش های بزرگی که جهان با آن روبروست عرضه می کند.(www.un.org)

این اعلامیه منجر به ارائه هشت آرمان توسعه هزاره (MDGs) گردید که تاکید آن بر تلاش براي کاهش فقر ، بالا بردن کیفیت زندگی مردم ، تضمین پایداری محیط زیست ، و بنیان گذاری مشارکتهایی به منظور تضمین جهانی شدن به نیروی مثبت تری برای توده های مردم جهان است. در این اعلامیه هدفها و راهنما يا شاخص های ویژه ای برای هر یک از این آرمان ها مقررگردیده است که تا سال 2015 باید بدان دست یافت . تاکید بر روی این آرمانها و هدفها، موضوع اصلی این گزارش است که در صفحات بعد به طورخلاصه به آن اشاره می شود . برخی از اين آرمان ها و هدفها بر شرکتها و بخش خصوصی مستقيما اثرمي گذارند و برخی دیگر به طور گسترده تری در توان بخشیدن به چارچوب و مرزبندي محیطی مربوط می شوند که شرکتها و بخش خصوصی باید در آن عمل کنند و البته همه آنها در اقتصاد جهانی وابسته به هم امروز برای بخش خصوصی مطرح مي باشند، كه مسئولیت اصلی دستیابی به اين آرمان ها البته به عهده دولتها مي باشد . بخصوص ، نیاز مبرمي به یک نظارت عالی ، اصل حاکمیت قانون، رعاين موازين و حقوق بشر ، تلاش پی گیرانه مبارزه با نا سازگاری و فساد و اجرای هنجارها و معیارهای بین المللی وجود دارد. همچنین، نیاز به گسترش همکاری سخاوتمندانه تر و موثرتر دولتها ، معافیت بدهی ها و دسترسی آسان تر به بازارهای جهانی برای صدور کالا به چشم می خورد و بدیهی است فقط در چارچوب یک رهبری دولتی است که بخش خصوصی می تواند نقش سازنده تر و موثرتری ایفا نماید.
بسیاری از شرکتها می پرسند آرمان های توسعه هزاره چگونه به نه (9) اصل عهدنامه جهانی سازمان ملل (UN Global Compact ) که درپی می آید مربوط می شود. این ” عهد نامه “ یک شبکه آموزشی با مشارکت بخش های اصلی سازمان ملل متحد ، شرکتها ، موسسات بازرگانی ، سازمان های غیر دولتي / حکومتی یا ان. جی. او و اتحادیه های صنفی، کارگری یا سندیکایی است . نه (9) اصل آن بویژه معطوف به انجام فعالیتهای مسئولانه تحت قلمرو و موازين حقوق بشر ، معیارهای کار و عملکردهای همخوان با محیط زیست است . عهد نامه جهانی از شرکتها می خواهد که در چارچوب حوزه تاثیر شرکتی خود به این نه (9) اصل که تمامی آن مبتنی بر معاهده نامه های بین المللی بین دولتها مي باشد پایبند باشند. این تعهد جزئی سرنوشت ساز از چگونگی حمایت شرکتها و بخش خصوصی از آرمان های توسعه هزاره است . شرکتها با ارتقا چنین ارزش های محوری پذیرفته شده جهانی و با کاهش تاثیرمنفی فعالیت های کاری خود می توانند موفق به ایفای نقش حیاتی شوند. www.unglobalcompact.org

همزمان با این عهدنامه جهانی ، شمار روزافزون سایر فعالیت های ابتکاری مشوق شرکتها در پیوستن به مشارکتهای مقطعی برای نیل به آرمانهایی گسترده تر از هشت آرمان توسعه هزاره نیز مطرح شده اند . این آرمانها گاهی از محیط فعلی کار ، بازار و زنجیره تامین فراتر می روند و مناظره فزاینده ای بر سر حدود مقابله شرکتها و بنگاههای اقتصادی با این چالش ها در مقابل دولتها و سازمان های جامعه مدنی بوجود آورده اند، اما شکی نیست که بخش خصوصی می تواند نقش سازنده و مفیدی ایفا نماید . حداقل، باید تضمین کرد که فعالیت های آن ها در چارچوب قانون انجام گرفته و اثر سوئی نخواهد داشت .

آرمان های توسعه هزاره

189 کشور از اعضای سازمان ملل متحد ، متعهد گردیدند که تا سال 2015 به هشت آرمان زیر دست یابند .

آرمانها

1-ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی صفحه :

 2-دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی صفحه :

3-ارتقا برابری جنسیتی و قدرت دادن به زنان صفحه :

4-کاهش مرگ و میر در کودکان صفحه :

5-بالابردن سطح سلامتی مادران صفحه :

6- مبارزه با اچ.آی.وی./ ایدز ، مالاریا و سایر بیماریها صفحه :

7- تضمین پایداری محیط زیست صفحه :

8- افزایش مشارکت جهانی برای توسعه صفحه :

براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به : www.developmentgoals.org


عهدنامه جهانی ( Global Compact)

در مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) در داووس ، و به تاریخ 31 ژانویه 1999 ، کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل با به چالش كشيدن رهبران تجاری جهان آنان را به ” قبول واجرای “ اصول جهانی حقوق بشر، معیارهای کار و محیط زیست در هر يك در حوزه های نفوذ کاری خود فرا خواند :

اصل اول: حقوق بشر: شرکتها ، بنگاههاي اقتصادي و بازرگانان باید در حوزه فعالیت و نفوذ خود از حقوق بشر حمایت كنند و به آن احترام بگذارند .
اصل دوم : تضمین نمایند که شرکتها و بنگاههاي اقتصادي او نقشی در نقض حقوق بشر ندارند.
اصل سوم: معیارهای کار : شرکتها ، بنگاهها و بطور كلي بخش خصوصی باید از آزادی انجمن و شناسایی موثر حقوق مذاكره و معامله جمعی حمایت نماید.
اصل چهارم : منع هرگونه کار اجباری و به زور.
اصل پنجم : لغو موثر کار کودکان.
اصل ششم: منع تبعیض شغلی در کار
اصل هفتم : محیط زیست :شرکتها و بنگاه هاي اقتصادي باید حامی رویکرد پیشگیرانه در مقابله با مشکلات محیط زیست باشند.
اصل هشتم : متعهد گردند که در ارتقاء مسئولیت بزرگتر خود یعنی محافظت از محیط زیست پیشقدم شوند.
اصل نهم : تشويق توسعه و گسترش فن آوری سازگار با محیط زیست .

.www.unglobalcompact.org


2- چرا اين آرمانها برای شرکتها مهم مي باشند ؟

آرمانهای بین المللی مانند صلح ، امنیت ، توسعه پایدار ، حقوق بشر و کاهش فقر به طورفزاینده ای به یکدیگر وابسته اند و دارای پیامدهای بسیاری برای کلیه بخشهای جامعه می باشند که دستيابي به آن ها نیازمند راه حلهای پیچیده و جمعي است . گرچه دولت ها دارای مسئولیت اصلی برای دستیابی به این آرمانها هستند ، اما به نفع شرکتها و بنگاه های اقتصادی است که جزئی از راه حلها باشند تا معضلات .
در طول دهه گذشته ، شرکتهای داخلی و خارجی از نقش مهمتر و موثرتری در بسیاری از کشورهای جهان سوم برخوردار شده اند و در پیشرفت آینده این کشورها سهم روز افزونی بازی خواهند نمود .
همزمان ، تقاضای بین المللی رو به رشدی برای شرکتهاو بنگاه هاي اقتصادي دارای سیاست های شفاف و مسئول در برابر اثرات اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی در سر تا سر دنیا به وجود آمده است .

در این چارچوب ، سه دلیل عمده یا شم تجاری برای پشتیبانی از آرمانهای توسعه هزاره وجود دارد که هر یک از این دلایل پشتیبان سرنوشت سازی برای به وجود آوردن شرکتهای موفق و قابل رقابت در بخش خصوصی است. این دلایل عبارتند از :
• نخست : سرمایه گذاری در یک محیط سالم برای فعالیت بخش خصوصی،
• دوم : مدیریت مستقیم هزینه و خطر.
• سوم : فراهم آوردن فرصتهای جدید داد و ستد .

سرمایه گذاری در یک محیط سالم و نوین برای فعالیت بخش خصوصی

بدیهی است که بیشتر شرکتهای قانونی از فعالیت در جامعه ای با ثبات و امن بهره فراوانی می برند ، ضمن اینکه برخوردار از نیروی کاری سالم و کارآمد و مصرف کنندگان و سرمایه گذارانی مساعد می شوند .
شرکتهای تولیدی و رقابتی از وجود نظام تجاری آزاد قانونی ، قابل پیش بینی و بدون تبعیض و اقتصاد نا فاسد و قانونمند بهره بسیاری می برند. ناکامی در دستیابی به آرمانهای توسعه هزاره برخی یا کلیه ستون های موفقیت در سطح ملی و یا بین المللی را متزلزل می کند.

مدیریت مستقیم هزینه و خطر

چالشهایی نظیر نابودی محیط زیست بومی، تغییرات جوی جهانی، اچ.آی.وی./ایدز ، ناسازگاریهای قومی و نبود نظام با کفایتی برای حفظ و ارتقا سلامتی و آموزش می توانند به طور مستقیم بر هزینه ها و خطر برای بقاء شرکتها بیفزاید .این عوامل می توانند سبب افزایش هزینههای اجرایی ، هزینه های خرید مواد اولیه ، استخدام ، آموزش و سایر هزینه هاي پرسنلی ، ایمنی ، بیمه و سرمایه گذاری شوند . این عوامل همچنین می توانند سبب بروز خطرهای مالی کوتاه و طولانی مدت ، تزلزل در بازار، پیگردهای قانونی و سلب اعتبار و شهرت گردند . شرکتهای آگاه و پیگیر مقابله بااین چالشها، قادر به کاهش خطر و ریسک، مدیریت شهرت و اعتبار، کم کردن هزینه ها، اصلاح کارآیی منابع و افزایش تولید می باشند.


فراهم آوردن فرصتهای جدید داد وستد .

برخی از موفق ترین و نو آور ترین شرکتهای جهان برای مقابله با دشواریهای اجتماعی و محیط زیستی، اقدام به تولید کالاها، خدمات و فناوری ويژه اي نموده و در برخی موارد حتی الگوهای کار خود را تغيير می دهند. آنها درک می کنند که بسیاری از کشورهای جهان سوم بخصوص کشورهای با جمعیت زیاد و منابع طبیعی فراوان، فرصت های کاری طولانی مدتی عرضه می کنند . برای این شرکتها كمك در دسترسي به آرمانهای توسعه هزاره فقط یک مسئولیت اجتماعی شرکتها و تثبیت شده، به پیروی از مدیریت خطر و نوع دوستی نیست. بلکه همچنين موضوعٍ يك فرصت اجتماعي براي نو آوری ، ایجاد ارزش و رقابت پذیری است .

ٍ"نه فقط نیازهای شرکتها و اجتماع قادر به هماهنگ شدن با یکدیگر هستند، بلکه موفقیت کشورهای جهان سوم در بهبود بهروزی و آسایش ، برای تقریبا هر شرکت یا بنگاه اقتصادی ، دارای اهمیت استراتژیک و بنیادی است".

به نقل از پروفسور مایکل پورتر،
از مدرسه اقتصاد دانشگاه هاروارد
درباره بازارهای آینده

3- شرکتها چگونه می توانند در دستیابی به اهداف توسعه هزاره مشارکت نمایند؟

بیشتر شرکتها در فرايند توسعه تاثير مي گذارند و مي توانند در حوزه های نفوذ زیر مشارکت نمایند :
• در فعالیت های کاری اصلی خود ، در محیط کار ، در بازار و در طول زنجیره تامین،
• در سرمایه گذاری هاي اجتماعی و فعالیت های بشر دوستانه ،
• در مشارکت در مذاکرات و تعاملات برای تعیین سیاستگذاریها و خط مشیهای عمومی و فعالیت های حمایتی یا طرفدارانه ،

در واقع این سه حوزه نفوذ شرکتها، اساس برنامه چارچوبی برای عمل در طول این گزارش است.

شرکتهای تجاری و صنعتی ، اطاقهای بازرگانی و سایر اتحاد های بین شرکتی می توانند نقش به ویژه مهمی در مقابله با دشواری های بر سر راه توسعه که فراتر از حیطه ، ظرفیت یا اختیارات هر شرکت به تنهايي می باشد را ایفا نمایند. یک چنین اقدام دسته جمعی قادر به افزایش نفوذ و مشروعیت بخش خصوصی در مشارکت برای پرداختن به آرمانهای توسعه هزاره است.

مشارکتهای ویژه ای که شرکتها و موسسات مختلف در رسیدن به این آرمانها می توانند بوجود آورند فقط وابسته به آرمانهای توسعه هزاره مورد بحث ما نيست، بلکه بسته به عوامل زیر قابل تغییراست :

• بخش صنعت
• الگوی کاری شرکت و اندازه و ترکیب مالکیت آن .
محل و موقعیت شركت ها ، نه فقط از نظر فرهنگي و شرایط مختلف بلکه از منظر فعالیت جهاني يا محلي و دفترهای مرکزی خود داراي اهميت مي باشند،
• شمار شرکتهای شرکت کننده – مثلا ، اینکه آیا این مراکز به صورت
 منفرد و در چارچوب فعالیت های کاری ودر طول زنجیره تامین خود
 عمل می کنند یا از كانالهاي موسسات تجاری خود، یا با اتكا به
 ديگر شرکتها مانند سازمان های دولتی و غیر دولتی.
اندازه و ماهیت شرکت شما هرچه باشد پرسش های زیر ممکن است به برقراری ارتباط میان فعالیت های روزمره کاری و نیل به آرمان های توسعه هزاره کمک کند :


فعالیت های اصلی شرکتها ، بنگاه های اقتصادی ، بازرگانان و غيره برای هر یک از آرمانهای هشت گانه توسعه هزاره:

• تولیدات و خدمات : منابع ، تولیدات، پیشرفت، توزیع، قیمت گذاری یا مصرف نهایی تولیدات و خدمات شرکت شما چگونه می تواند مانع یا حامی آرمانهای توسعه هزاره شود؟
• سیاست ها و فعالیت ها : چگونه سیاست ها و فعالیت های شرکت شما در زمینه هایی مانند اصول اخلاقی ، محیط زیست ، سلامتی و ایمنی ، حقوق بشر ، مناسبات کار و مدیریت منابع انسانی می تواند مانع یا حامی آرمانهای توسعه هزاره باشد؟ خطرها و فرصت های کاری کدامند ؟

سرمایه گذاری اجتماعی و فعالیت های بشر دوستانه برای هر یک از آرمان های هشت گانه توسعه هزاره ...

شرکت شما از راه های زیر چه کمک هایی می تواند به جمعیت ها ارائه کند:

- مردم (کارکنانی که وقت ، مهارت و عشق و علاقه خود را داوطلبانه عرضه می کنند ) ،
- سود ( حمایت مالی از سازمان های جمعی و غیر دولتی جامعه ) ،
- تولیدات ( اهداء کالاهای تولیدی )
- ساختمان (عرضه فضای اداری ، کامپیوتر و سایر تجهیزات )
- خرید ( خريد از شرکتهای داخلی و كارآفرينان اجتماعی )
- قدرت ( دعوت از تصمیم گیرندگان و يا تاثير گذاري)
- ارتقاء ( تعهد به فعالیت های بازاریابی مسئولانه که همچنین از یک آرمان اجتماعی یا سازمانی حمایت کند).
-
(منبع :گری سان .دی وهاجز، کسب وکار همه ، اف. ت. و دورلینگ ، کیندرسلی،سال2001 )مشارکت در مذاکرات مربوط به تعیین خط مشی و سیاستگذاریها و فعالیت ترویجی يا طرفدارانه از هر یک از آرمانهای هشت گانه توسعه هزاره...

• نقش مدیران : چگونه مدیر عامل شما و سایر مدیران ارشد، رهبری یک یا چند آرمان توسعه هزاره را در نشست های داخلی و خارجی و سخنرانی های عمومی خود برعهده می گیرند ؟
• مشارکت : شرکت شما از راه اقدام جمعی و گفت و شنود قانونی با دولت و سران جامعه مدنی چگونه می تواند در امر قانون گذاری ، بر پایی هنجارها یا قواعد و معیارهایی که از پیشرفت آرمانهای توسعه هزاره حمایت می کند شرکت نماید ؟

در ادامه برای پاسخ به این پرسش ها ، به مثال های روشنگری از مشارکتهای بالقوه بنگاه های اقتصادی با هر یک از آرمان های توسعه اشاره خواهد شد.


سهم شرکتها در توسعه

سرمایه گذاری اجتماعی و فعالیت های بشر دوستانه :
بسیج مزیتهای اصلی و منابعی مانند پول ، تولیدات ، مهارت ها و مردم به منظور حمایت یا تقویت جمعیت های محلی از راه :
1. حمایت از طرحهای آموزشی ، تربیت یا کار آموزی ، پیشرفت جوانان ، شناخت محیط زیست و طرحهای مربوط به سلامتی و تغذیه در جمعیت های محلی.
2. ظرفیت دهی به رهبران جمعیتها و کار آفرینان اجتماعی
3. تربیت کارشناسان فنی داخلی در مورد مدیریت محیط زیست
4. ظرفیت سازی نظارتی یا کنترلی و حق ابراز عقیده گروه های جامعه مدنی داخلی یا محلی و رسانه های جمعی
5. حمایت از برنامه های آموزشی چند فرهنگی
6. حمایت از ابتکارات آموزشی برای رای دهندگان
7. تاسیس و حمایت از برنامه های اعتباری خرد و همچنین شرکتهای کوچک .

فعالیت های اصلی شركت ها

پیروی از قانون ، مدیریت خطر ، به حداقل رساندن تاثیرهای منفی اجتماعی و محیط زیستی و کسب اعتبار و ارزش برای کشورها و جمعیت های میزبان به وسیله:

1. تولید محصولات و خدمات سالم و با صرفه
2. ایجاد و سرمایه از راه پرداخت مزد محلی ، مالیات ، سهام و حق امتیاز ، پرداخت به موقع به فروشنده محلی/بومی ، کسب ارز خارجی و غیره .
3. ایجاد کار – استخدام نیروی عمومی ، هم برای شرکت و هم برای کل زنجیره تامین و فراهم آوردن روابط کاری مثبت و سازمان یافته .
4. توسعه منابع انسانی – سرمایه گذاری در امر آموزش و تربیت ، توسعه مهارت ، سلامتی و ایمنی در محیط کار و در سر تا سر زنجیره تامین .
5. ایجاد کسب و کار محلی – از راه شبکه تهیه و توزیع به ویژه با کمک شرکتهای متوسط ، کوچک و بزرگ .
6. گستردن معیارهای کسب و کار بین المللی پاسخگو یا مسئول – در حوزه هایی مانند : محیط زیست ،مدیریت بهداشت و ایمنی ، حقوق بشر، اخلاق ، کیفیت و غیره .
7. حمایت از توسعه و انتقال فن آوری – سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه داخلی و معرفی فن آوریها و روش هایی برای تولید پاکتتر و سالمتر
8. ایجاد ساختارهای زیربنایی و عمران – مانند سرمایه گذاری در بخشهای صنعتی و ماشین آلات ، ارتباطات و نظام های حمل و نقل ، نظام ها نهاد های قانونی
گفتمان هاي سیاسی و ترویجی :

متوسل شدن به اقدام های فردی و جمعی به منظور تاثیر بر محیطهای توانمندساز (enabling environment) و حمایت از تغییرات نظام مند در سطح داخلی ، ملی و بین المللی به وسیله:

• همکاری با دولت ها به منظور بهبود زیر بنای اجتماعی از راه حمایت از بهبود و اصلاح کیفیت نظام مراقبت از سلامت و آموزش .
• پیگیری اهمیت نظارتهای محیط زیستی و سیاستهای مالی با دولت و جامعه مدنی.
• شرکت در مذاکرات جهانی درباره مسائلی مانند تغییرات جوی و تنوع زیستی .
• پشتيباني از دولت های محلی و ملی به منظور: از میان بردن رشوه و فساد ، مدیریت عمومی موثر و ارائه خدمات ، مقررات عادلانه وشفاف و احترام به حقوق بشر .
• کمک به افزایش توانایی جذب و نگهداری سرمایه های داخلی و خارجی
• پشتیبانی از بهبود سیستم دسترسی صادرات کشورهای جهان سوم به بازارهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
• پشتیبانی از افزایش سطح کمک های دولت به کشورهای جهان سوم. آرمان نخست : ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی

هدف 1 : در فاصله میان سال1990 تا 2015 تعداد افرادی که درآمد آنها کمتر از یک دلار است باید به نصف کاهش یابد .
هدف 2 : در فاصله همین سالها، یعنی سالهای 1990 تا 2015 تعداد افرادی که از گرسنگی رنج می برند باید به نصف کاهش یابد.

شرکتها چگونه می توانند در این امور مشارکت نمایند ؟

 دو سوم جمعیت جهان ، یعنی نزدیک به 4 میلیارد نفر، با درآمدی کمتر از1500 دلار در سال زندگی می کنند ، يعني در انتهاي جدولي قرار مي گيرند كه متخصصینی چون استیو هارت و سی. کی پراهالاد، آن را هرم اقتصادی می نامند. این افراد نمایانگر یک بازار چند میلیون دلاری برای شرکتهای با خلاقيت، ذکاوتمند و نوع آور جهت ارائه خدمات ارزان به این مردم و سود آور برای خود است.
بر عکس ، کوتاهی دولتها و بخش خصوصی در کمک به این مردم برای بیرون آمدن از فقر منجر به تشدید نابرابریها و سر منشاء تضادی می شود که به کاهش اعتبار شرکتها و موفقیت طولانی مدت شركت می انجامد، که به منزله مجوز فعالیتشان است.

 پس این شرکتها یا بنگاه های اقتصادی و يا بازرگانان چه می توانند بکنند ؟ دو عامل کلیدی کمک به رهایی مردم از فقر عبارتست از :
• دسترسی به تولیدات و خدمات قابل خرید ، به ویژه تولیدات و خدمات برآورنده نیازهای اصلی مانند : آب ، انرژی ، مواد غذائی ، مراقبت از سلامتی ، مسکن و آموزش .
• دسترسی به فرصت های اقتصادی در آموزش از راه ایجاد کار ، شبکه ارتباطی بین شرکتی ، فرصتسازی برای مالیکت بر دارایی ، دسترسی به اعتبارات ، فن آوری های جدید و تربیت یا کار آموزشی .
این شرکتها و بنگاه های اقتصادی از راه های زیر می توانند به مقابله با دشواری های مورد اشاره برخیزند :

فعالیتهای اصلی بخش خصوصی:

1. فراهم اوردن تولیدات و خدمات قابل خرید – آیا چنین شرکتی می تواند محصولات و خدمات جدید را به جمعیتهای فقیر عرضه کند یا توزیع محصول موجود را توسعه دهد؟ این شرکتها بخصوص برای افزایش دستیابی ارزان به آب – انرژی – اعتبارات – بیمه – تغذیه – فناوری اطلاعات و دارو چه اقداماتی می توانند انجام دهند؟ این شرکتها چگونه می توانند درباره بازاندیشی و در نظر گرفتن ملاحظات مرسوم درباره سرمایه گذاری مطمئن، رشد تولید ، توزیع،الگوهای کسب وکار و سرمایه گذاری های مشترک سود آور در زمینه تامین نیازمندیهای فقرا با در نظر گرفتن دانش متعارف دست به بازاندیشی بزنند.

 شورای جهانی توسعه پایدار برای شرکتها و بخش خصوصی ، انستیتو منابع جهانی و کلیه بنیادهای آزمایشگاهی در سطوح پایین این هرم در این زمینه در حال انجام فعالیت های مهمی هستند.

• شرکتهاي مواد غذایی و نوشيدنی مي توانند اقدام به توليد محصولات جديد براي مقابله با کمبود مواد غذایی و قابل دسترس براي افراد كم درآمد نمایند . شرکتهای پی.اند.ج ، یونی لور و نستله همه از جمله مبتکران و پیشگامان در این راه هستند .
• شرکتهای خدمات رفاهی می توانند برای افزایش دسترسی به آب آشامیدنی سالم ، انرژی و مخابرات با شرکتهاي دولتي – خصوصي همكاري نمايند. شرکتهای سوئز ، تیمزواتر ، اسکوم ، ای.دی.اف،ای. بی. بی، وودافون و گروه الکتریکی E7 همه نمونه شرکتهایی هستند که در اين طرحها سرمایه گذاری کرده و خود از جمله پيشقدمان دستيابی به اینگونه ابتکارات هستند.
• شرکتهای تولید انرژی می توانند از تلاش برای پیشبرد منابع انرژی قابل بازیافت خصوصا در مناطق روستایی حمایت کنند .همچنان که بی پی، شل و ديگران چنين کرده اند .
• شرکتهای خدمات مالی می توانند خدمات بانکی و بیمه ،ارائه اعتبارات کوچک را توسعه دهند. همانند آنچه بانکهای سیتی گروپ و دویچه بانک در حال تجربه هستند.

2. تاسیس ارتباطات تجاری داخلی و فرصت های شغلی – آیا شرکتها می تواند راه های جدیدی برای توزیع و تدارك كالا و استخدام افراد مورد نياز خود در برابر گروه های محروم فراهم آورد ؟ آیا فرصتی برای برقراری ارتباط میان شرکت های بزرگ ، متوسط و کوچک داخلی و یا ارتقاء سطح مهارت افراد و اشتغال زایی افراد محلی وجود دارد ؟ شرکتهای بزرگ و موسسات تجاری می توانند در موارد زیر نقش مهمی ایفا کنند : برقراری ارتباط میان تولید کنندگان و سایر ارتباط هاي شركتي با صنایع کوچک و متوسط (SMME)، تامين اعتبار، سهام(ارزش ویژه) ، بیمه خطر و سایر اعتبارات مالی، به ویژه موسسات مالی حمایت از انتقال کالای مناسب و تکنولوژی پردازشی ، برنامه های كارآموزي ، مشاوره ای، ظرفیت سازی و برنامه هاي تبادل اطلاعات.

• شرکتها یا کارخانجات تولید مواد غذایی و نوشیدنی و کالاهای مصرفی می توانند مواد خام اولیه خود را از فروشندگان داخلی تهیه کنند . دایملرکریسلر ، مک دونالد و کوکاکولا همگی شبکه ای از فروشندگانی نوآور را در کشورهای جهان سوم به وجود آورده اند.

• شرکتهای تولیدی تجاری کشاورزی می توانند با همکاری مزرعه داران کوچک و شرکای آنان در کنار زنجیره جهانی تامین خود جهت تامین و اصلاح تولید روستایی با کیفیت و ایمنی غذایی مشارکت نمایند. دوپونت و نستله هر دو دارای چنین برنامه هایی می باشند.
• کلیه شرکتهای بزرگ برای فعالیتهای حمایتی خود می توانند به منابع خارجی یا با تنظیم قرارداد فرعی به شرکتهای داخلی متوسل شوند. شرکت آنگلو آمریکن به عنوان مثال دست به توسعه برنامه تجاری کوچک و جامعی زده است.
• شرکتهای تولید کننده کالاهای مصرفی می توانند برای توزیع کالاهای خود ، همچون کوکاکولا و یونی لور در آفریقا ، آسیا و آمریکایی لاتین از شبکه صنایع کوچک و متوسط (SMME) استفاده کنند.

 سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه

1. سرمایه گذاری روي کارآفرینان اجتماعی – آیا شرکتها می تواند از سازمان های غیردولتي/غيرحکومتی يا رهبران اجتماعي که تلاش عليه شماري از علل ریشه ای فقر را سرلوحه خود قرار داده اند حمایت کند؟

2.ارتقاء ظرفیت داخلی – شرکتها بجای اهداء کمک یا هدیه چگونه می توانند به برپایی، پايداري، ایجاد مهارت و ترمیم سازمانهای غیر حکومتی/غير دولتي یا ان.جی.او هاي داخلي و گروه هاي اجتماعی برای یک زمان طولانی ، ياري برسانند ؟

• کلیه شرکتها می توانند با پیشنهاد حمایت متقابل، به کارمندان داوطلب خود متوسل شوند، مانند مشاوران شرکت مک کينسی، پی. دبل.یو.سی، کی.پی.ام.جی و اکسنچور که در شماری از کشورها در حال تبادل مهارت هاي خود با کارفرمایان یا کارآفرینان هستند.

• برخی از شرکتهای ”چند ملیتی“ ( Large Footprint ) مانند آلکوئا ، ریوتینتو، بی پی ، شل و شوران- تکسا کو ، در حال توسعه برنامه های ابتکاری سرمایه گذاری ویژه گروههای محلي باشند که تاکید آن بر موسسات داخلی و ظرفیت سازی مي باشد و درعين حال داراي رویکرد گسترده تر منطقه ای است .
• موسسه اتوس در برزیل در همکاری با برنامه دولت (‌ به نام فوم زرو (FOME ZERO مسئول مشارکت شرکتها در ریشه کن كردن گرسنگی است . این برنامه همچنين دربرگيرنده دستورعمل یا راهنمایی است که آرمان آن تعيين نقش شركت ها و فعالیت های رسانه ای پشتیبان آن ها در ارتقاء سطح آگاهی عموم در برابر دشواری های ناشي از ریشه کني گرسنگی است .

گفتمان سیاسی و ترویجی:
1. پشتیبانی از سیاست های عمومی در جهت برپایی بخش خصوصی داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی – آیا شرکتهای بزرگ می توانند با مشارکت جمعی به برقراری محیط مناسب تواناتری برای کسب وکار نائل گردند ؟ به عنوان مثال ، با فراهم آوردن همکاری های تجاری موثر و ساختارهای حمایتی، دولت و یا کمک به ظرفیت سازی عمومی به منظور نظارت ضروری و اصلاحات مالی مانند مقرر کردن حق مالکیت برای فقرا یا تسهیل دستیابی کشاورزان کوچک به بازار این امکان پذیر است.
2. پشتیبانی یا طرفداری از دسترسی عادلانه تر به بازارهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی- آیا شرکتهای غربی می توانند با اعمال نفوذ یا فشار به دولت خود خواستار مطرح شدن موضوعات مربوط به کشاورزی و سایر یارانه هایی گردند که باعث دسترسی ناعادلانه تر به بازار می شود ؟
• اطاق بازرگانی بین المللی ، در حال همکاری با کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه ، به منظور افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در برخی از کشورهای است .
• شرکتها و موسسات خدمات مالی ، حقوقی و حسابداری قادر به برپائی سازمانهای بنیادی و ارتقاء معیارهای مناسب مدیریت شرکتی می باشند.
• مجمع جهانی اقتصاد ، بزرگترين شرکتهای تجاری - کشاورزی ، سازمان های غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل را تحت عنوان گروه ضربت برای طرفداری از اصلاح تجارت کشاورزی ، گردهم آورده است.


آرمان 2 : دسترسی همگاني به آموزش ابتدایی

آرمان 3 : تضمين تکمیل دوره کامل آموزش ابتدایی تا سال 2015 براي كليه کودکان دختر و پسر به طور مساوی .

شركت ها چگونه می توا نند در این امور مشارکت نمایند ؟
یک نیروی کار تحصیل کرده و ماهر ، از مهمترین عوامل تضمین رقابت ملی و شرکتی در یک اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات مي باشد . کلی تر اينكه شواهد بارزي وجود دارد که سرمایه گذاری در آموزش ، بخصوص آموزش دختران ، می تواندبه مراقبت بهتر از تغذیه ، کاهش سلامتی و زاد و ولد ، فقر و اصلاح فعالیت اقتصادی در هر دو سطح خانواده و فراتر از آن منتهی گردد. تقریبا چهل درصد جمعیت جهان زیر بیست سال قرار دارند. این جمعیت جوان نه فقط کلید دسترسی به اقتصاد و جامعه ای با ثبات و پر رونق است بلکه برای بسیاری شرکتها به منزله کارکنان ، مشتری و رهبران آینده مي باشند . به طور خلاصه ، سرمایه گذاری در بخش آموزش از منظر شركت ها ، بخصوص در دراز مدت ، عملی بسیار منطقی است.
بخش خصوصی می تواند از دسترسی روز افزون به آموزش ، بالا بردن سطح کیفی آن و بهره گیری بهتر از فناوری اطلاعات از راه فعالیتهای اصلی مربوط به شركت ها ، برنامه های بشر دوستانه و حمایتی یاری رساند. همچنین می تواند مانع کار کودک که در برنامه نجات کودک تعریف شده است ، گردد. زیرا کار کودک مانع آموزش او می شود و به سلامتی وی ضرر می رساند و چنين وضعيتي او را درمعرض سوء استفاده جسمی ، جنسی یا هیجانی و یا سایر عوامل از راه های گوناگون قرار می دهد. نمونه های احتمالی مشارکت شرکتها و بخش خصوصی در یک چنین اموری عبارتست از :

فعالیتهای اصلی بخش خصوصی:
1 . مقابله با کار کودک – شرکتهای توانایی تاثیر بر زنجیره جهاني تامین و پیمانکاري در کشورهای جهان سوم دارای نقش فزاینده ای در مقابله با کار کودک در طول چنين زنجیره ه ای می باشد. با توجه به این نکته که کودکان معمولا بدین جهت روانه بازار کار می شوند که صاحب پدر- مادر فقیری هستند که قادر به فرستادن آن ها به مدرسه نیستند . چنین اقدامات مبتکرانه ای از جانب شرکتها اغلب همراه با پشتیبانی در تلاش برای آموزش این کودکان است .

• اطاق بازرگانی داخلی سیالکوت- پاکستان و انجمن صادرکنندگان پوشاک تولیدی بنگلادش هر دو با مشارکت سازمان بین امللی کار نجات کودک در صدد منع کار کودک در صنعت صدور توپ فوتبال و پارچه به ترتیب می باشند.
• بنیاد حقوق کودک ابرنیگ (Abring) یک سازمان غیر دولتی است که در اصل توسط انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی برزیلی تاسیس شد ، و در همکاری با دولت ، یونیسف ، سازمان بین المللی کار، انجمن کارفرمایان ملی، سازمانهای غیر دولتی (NGO) و بخش شرکتهای خصوصی در مجموعه ای از انواع مشارکتهای نوآورانه برای حمایت از حقوق کودکان عمل می کند .برنامه های این مشارکت از جمله شامل منع کار کودک و صدور گواهی نامه شرکتهای حامی سیاست کودک است. از زمان برپایی چنین بسیجی در سال 1995، برای بیش از 1500 شرکت در برزیل گواهی نامه صادر شده است .
2. ارائه خدمات آموزشی – در موقعيت های معینی ، نهادهای بخش خصوصی می توانند در همکاری با بخش دولتی و یا به طور مستقل عمل کنند. متوازن ترین نسبت مشارکت دولتی و خصوصی در ارائه خدمات آموزشی هنوز موضوع مناظره است .
 3. تامین فناوری برای آموزش – شرکتهای اطلاع رسانی و ارتباطات قادر به ایفای نقش در توسعه منابع آموزشی و فرهنگ لازم و روش های نوآورانه یادگیری و حمایت از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس می باشند.

• آکادمی ها ي شبکه سیسکو نمونه یک چنین شرکتی است که با بسیج کارآیی اصلی تجاري خود بخشي را در سودآوري شرکت خود و بخش ديگر را صرف فعالیت های بشردوسنانه مورد نیاز جامعه نموده است .

سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه

1 آسان کردن آموزش فرزندان کارمندان – شرکتهای سرمایه گذاري بزرگ کشورهای جهان سوم می توانند از آموزش خانواده های کارمندان خود در سطح های مختلف چه در محل یا در مدارس عمومی داخلی ، يا ارائه بورس تحصیلات عالی حمایت نمایند .

2سرمایه گذاری در مدارس محلی یا حمایت از برنامه های آموزشی سازمانهای غیر دولتی (NGO) – شرکتها می توانند از راه هدیه یا بخشش به این کار اقدام كنند يا به عبارت دیگر از راه حمایت های مالی واهداء تولیدات مانند کتاب ، فن آوری وتجهیزات به صورت مستقیم به مدرسه یا به سازمانهای غیر دولتی (NGO) ، یا سایر میانجی های فعال در حوزه آموزش که این حمایت ها يا مستقیما به خود مدارس ارسال مي گردد و یا به سازمانهای غیر دولتی (NGO) و سایر ميانجي ها ي آموزشي تحويل مي گردد ، انجام مي پذيرد.
اين شركت ها همچنین می توانند از مشارکت کارمندان خود در فعاليت هاي در مدرسه مثلا از راه مشاوره شاگردان ، آموزش کودکان درباره دنیای کار و تجارت و مبادله مهارت های مدیریتی با مدیریت مدرسه ، حمایت کنند.

• شرکتهای تولید مواد غذا یی و بهداشتی - می توانند از برنامه های اصلاح تغذیه کودکان حمایت نموده و از راه تشکیلات مدارس اقدام به ارتقاء آگاهی کودکان درباره : سلامتی و شیوه های زندگی نمایند. شرکتهای : کلاگ ، نستله ، و یونی لور، همگی در چنین برنامه هایی سرمایه گذاری کرده اند.
• اكوئيپ يا ، برنامه اصلاح کیفی آموزش ، در آفریقای جنوبی ، برای نخستین بار توسط ”ابتکار ملی بخش خصوصی“ برگزار شد كه آرمان آن همکاری با مسئولان آموزشی و سایر سازمانهای غیر دولتی(NGO) برای اصلاح کیفی آموزش در مدارس دولتی است .
• موسسه کوالیداده نوانسینو (Instituto Qualidade no Ensino) در برزیل ، با تمركز بر روی انجمن هاي کارفرمایان یا شركت ها به توسعه مشارکت با آموزش دهندگان براي اصلاح کیفی آموزش با هزینه پائین ، اقدام مي كند . این موسسه به كمك اطاق بازرگانی امریکا در سا ئو پولو در سال 1994 تاسیس شد که چارچوبی برای عمل بیش از سی هزار شرکت عضو در حمایت از آموزش است.

گفتمان سیاسی و ترویجی:

1.حمایت از حق دسترسي، کیفیت و اصلاحات در آمورش و پرورش – انجمنهاي بخش خصوصی مانند اطاق های بازرگانی و سازمانهای کارفرمایان ، همچنين رهبران منفرد شرکتها می توانند حامیان مهمی در تامين هزینه هاي آموزشي در سطح ملی و بین المللی باشند .

• هر دو مثال مربوط به نقش شرکتهای برزیلی و آفریقای جنوبی در آموزش و پرورش، همچنان موضوع بحث در خط مشیهای آموزشی در این دو کشوراست كه الگو های ارزشمندی برای سایر کشورها ارائه می دهد .
• نت ايد(Netaid)،با مشارکت برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)و مشارکت سیسکو سیستم و دیگران براي بالا بردن سطح آگاهی عمومي وبسيج منابع جهت پرداختن به موضوعات توسعهای بوجود آمد. این شبكه بخصوص در ارتباط با مسائل آموزشي کودکان ، از راه اقدام ابتکاری ”‌به کودکان آری بگویید" و اقدام ابتكاري”مدرسه جهانی“ بسيار موثر واقع شده است .

آرمان 3 : ارتقا برابری جنسيتی و قدرت دادن به زنان

آرمان 4: امحاء نابرابری جنسيتی در آموزش ابتدایی و متوسطه، ترحیما تا سال 2005 و در تمامی سطوح آموزشی تا سال 2015

شركت ها چگونه می توانند در اين امور مشارکت نمایند ؟
زنان با وجود محدودیت های عظیم خود همچنان به طور میلیوني براي تامین مخارج در شرکتهای رسمی یا غیر رسمی اقتصادی ، در پیشرفت هاي اجتماعي ، آموزش و سلامتي ، برقراری صلح و پیشگیری از جنگ مشاركت می کنند. برخی از شرکتها و بخش های صنعتی علاقه روز افزوني به قدرت دادن به زنان دارند ، اما برای بیشتر شرکتها مسئله فرصت برابر و شناسایی زنان به عنوان کارمندان ارزشمند ، مشتری و شرکای کسب وکار و سهامدار، فقط اخیرا شروع شده است .
علاوه بر مسئله مهم دستیابی برابري جنسيتی در نظام آموزش مدارس، جايی كه شركت ها نقش غیر مستقیمي در آن ایفا می نمایند ، حوزه های زیر در ارتقا حقوق ، فرصت ها و توانايي زنان ، دارای اهمیت به سزائی است .

فعالیتهای اصلی بخش خصوصی:

1. تقويت توان اقتصادی زنان کارآفرین ، کارمند و تولید کننده- با استخدام هرچه بیشتر زنان و حمایت از برنامه های تنوع در محیط کار ، يا توسعه ارتباط های شرکتي يا برنامه های اعتباری جهت زنان کارآفرین ، شرکتها می توانند با کمک به آنها باعث تقویت مهارتهای فنی و بازاریابی ، تقویت تاکتیک های مذاکره گری و چانه زنیدر آن ها شده و آنان را در دستیابی به فن آوری ، برقراري ارتباط هاي شركتي و شناسایی فرصت هاي جدید بازار در سطح داخلی و جهانی ياري رسانند .

2. حذف خشونت علیه زنان در محیط کار– شرکتهایی که مستقیم یا در طول زنجیره تامین جهانی خود اقدام به استخدام شمار زيادي از زنان مي نمايند ، مسول رسيدگي به مزاحمت هاي جنسی و سایر ا شکال خشونت در محیط كار و یا بدرفتاری با زنان کارمند میباشند . شرکتهای تفریحی- مسافرتی نیز در مقابله با سوء استفاده جنسی و قاچاق زنان دارای مسئوليت بيشتر مي باشند.


• اتحاد جهانی برای کارگران و جمعیتها – این ابتکاری از سازمان بین المللی جوانان، گروه با نک جهانی ، شرکت نایکی و شرکت گپ با حمایت های سایر بنیادها و دانشگاهها است. آرمان این اتحاد بهبود سطح زندگی و آینده کارگران شاغل در تولید جهانی و خدمات در زمینه عرضه است که بیشتر آنان را زنان جوان تشکیل می دهند .
• شرکت لوکسیتان (Loccitane) با مشارکت با آژانس زنان سارمان ملل (UNIFEM) باعث افزایش درآمد صدها زن به دو برابر و اصلاح مهارت در فروش ، قدرت مذاکره گری و مهارت های فنی آنان شده است .
• ابتکار اشتغال جوانان – که در آسیای جنوب شرقی و توسط مجمع رهبران تجارت بین المللی ، یونیسف و تعدادی هتلهای زنجیره ای آغاز شد . آرمان این برنامه فراهم آوردن امکان هاي آموزشی و کار مطمئن در صنعت هتلداری برای زنان جوان بود .

سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه

1- حمایت از مسایل مربوط به زنان – مستقیم یا از راه سازمانهای غیر دولتی(NGO) که روی این مسایل تمرکز کرده اند.
• مرکز شرکتهای خصوصی بین المللی ، بخشی از اطاق بازرگانی ایالات متحده ، برنامه ای بنام زنان در کار دارد که به موازات برگزاری کنفرانس ها بین المللی به طرح هایی درباره قدرت دادن به زنان در اقتصادهای در حال انتقال و توسعه کمک مالی می کند.

• شرکتهای آوون (Avon) و الی لیلی (Eli Lily) ، مسائل زنان راآرمان استراتژیک تلاشهای جهانی بشر دوستانه خود قرار داده اند.


 2- سرمایه گذاری بر روی ارتقاء رهبری زنان فرا سوي فعالیت های خود شرکت – حمایت از برنامه های ظرفیت سازی و ارتباطي زنان ، پیشگامی در پاداش دهی و شناسایی تلاش های آرمانمند برای گزينش زنان در پست های رهبری ویژه مانند گروه های کاری دولتی و هیات های نمایندگی ، هيئت های مدیره شرکتها ، تیم های میانجیگر صلح و نقش های کلیدی در سازمانهای بین المللی .


• فدراسیون بین المللی تجارت و زنان حرفه ای ، و مجمع بین المللی سوروپتومیست(soroptimist ) هر دو فرصتهای قابل ملاحظه فراوانی برای زنان فراهم آورده اند .
• اورآل (Loreal) و هلناروبینشتاین ،از یونسکو در جهت توسعه برنامه اعطای بورسیه و پاداش برای حمایت از نقش رهبری زن در فعالیتهای علمی پشتیبانی کرده است .

گفتمان سیاسی و ترویجی :

1بالا بردن آگاهی عمومی درباره مسایل زنان و ارتقا ء نظرات آنان – این حوزه دیگری است که شرکتها و بخش های صنعتی معيني می توانند با آرمان تغییر سیاست های دولت و تغيير در نگرش های عمومی ، ایفای نقش نمایند. رسانه های همگانی به ویژه نقش به سزایی دارند، اما بیشتر شرکتهایی که فعالیت های تبلیغاتی و اطلاع رسانی همگانی را به عهده دارند می توانند از تلاش هایی که تضمین کنند توجه گسترده تر عموم به مسائل زنان باشد، پشتيباني كنند.

• برنامه ”‌ابتكاری ديجيتال دياسپوراي آژانس زنان سازمان ملل “ در اوگاندا با همكاري با مدیران اجرایی فناوری اطلاعات آفریقای که شرکتهای فناوری اطلاعات در خارج در کشور را اداره می کنند و نمایندگان دولت و سازمانهای جامعه مدنی ، از زنان آفریقایی برای استفاده از فناوری های اطلاعات از راه دسترسی به آموزش های فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) اشتغال ، كارآفريني و دسترسي به بازار ، حمايت مي نمايند .
2حمایت طرفدارانه از دسترسی برابر به منابع آموزشی و دارائی های اقتصادی – انجمن ها و کانون های شرکتهای و بخش خصوصی می توانند با در خواست اصلاحات نظارتی و قانونی و نهادی از حق مالکیت زنان و دسترسی برابر آنان به آموزش و دارائی های اقتصادی حمایت کنند.
آرمان 4: کاهش مرگ و میر در کودکان

آرمان 5 : تلاش برای کاهش مرگ و میر بین سالهای 1990 تا 2015 ، به دو سوم یعنی زیر پنج نفر.

 شرکتها چگونه می توانند در این امور مشارکت نمایند ؟
دو بخشی که می توانند تاثیر تضمین کننده ای در کاهش مرگ و میر کودکان داشته باشند عبارتند از ، شرکتهای غذایی و دارویی ، که تولید مواد اصلی غذایی و دارویی اولیه توسط آنان برای کاهش مرگ و میر در کودکان ضروری است . شرکتهای تهیه آب نیز می توانند با مشارکت در افزایش دسترسی به منابع آب آشامیدنی برای کودکان ، از بروز بیماری های ناشی از آب آلوده که به تنهائی مهمترین عامل بیماری و مرگ در جهان شناخته می شود ، جلوگيري كنند . دستیابی به این آرمان همچنین به طرز غير قابل انكاري با کاهش بیماری اچ .آی .وی / ایدز ارتباط دارد.
بر اساس محاسبه یونیسف ، بین سالهای 2000 تا 2005 بیش از 50 درصد مرگ و میر کودکان در جنوب آفریقا بر اثر بیماری ایدز خواهد بود و در نتیجه یکی از مهمترین راه های اصلی مشارکت شركت ها در این حوزه کسب اطمینان از برنامه های مبارزه با ایدز آن است که باید معطوف به کودکان باشد .

 فعالیتهای اصلی بخش خصوصی:

.1تامین محصولات و خدمات قابل خرید – افزایش دستیابی خانواده های فقیر به داروهای اصلی ، غذای مقوی ، آب سالم و محصولات مصرفی که به افزایش بهداشت خانواده کمک می کند .

• اتحاد جهانی به خاطر بهبود تغذیه – شرکت گین ( Gain) در سال 2001 تاسیس شد و آرمان خود را حمایت و تقویت مواد غذایی و سایر استراتژی های پایدار که موجب حفظ زندگی و بهبود سلامت ، تولید و کار یا عملکرد شناخت نگر می شود قرارداد .فعالیت این شرکت در حوزه های تامین کمبود ویتامین و مواد معدنی است . شرکای جدید عبارتند از بانک جهانی سایر دفترهای سازمان ملل ، برنامه کمکهای توسعه ای آمریکا(USAID) ،سیدا (SIDA) ، شرکت میکرونوترینت اینیشيتیو و شرکتهای پروکتر و گمبل ، هاینز، یونی لور و روش .

• ابتکار جهانی مشارکت بخش عمومی و خصوصی برای شستن دستها: تلاشی است جمعی بین بانک جهانی ، یونیسف ، دانشکده بهداشت و بیماریهای حاره ای لندن – بخش خصوصی و سایرین برای مقابله با بیماری اسهال از راه تشویق شستن دستها با صابون است.آرمان از این برنامه گردهماوری متخصصان بازاریابی و تولید با فعالیتهای مربوط به سلامتی عمومی به خاطر تهیه و توزیع گسترده صابون های دستشوئی ارزان است. طرح های آزمایشی در غناوهند در حال اجرا است .
• اتحاد جهانی به خاطر واکسینه کردن و ایمن سازی - این فعالیت ابتکاری با حمایت بنیادهای بیل و ملیندا گیتس، راکفلر ، ارگان های سازمان ملل مانند سازمان بهداشت جهاني ، یونیسف ، بانک جهانی ، دولتها ، انجمن فدارسیون بین المللی تولیدکنندگان دارو ، انستیتوهای فنی و تحقیقاتی برای اعمال نفوذ در منابع بخش های خصوصی و عمومی با آرمان توسعه و توزیع واکسن و تضمین دسترسی و ایمن سازی برابر برای همه حتی کودکان فقیر ، انجام می شود .

سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه :

1.حمایت از سازمانهای غیر دولتی(NGO) کودکان و طرح ارتقاء آگاهی– شرکتها می توانند از آموزش و طرح های جمعیتی بخاطر بالابردن سطح بهداشت و پاکیزگی عمومی ، بهبود سطح تغذیه وتضمین دسترسی به داروهای اولیه جهت کاهش علل اصلی مرگ و میر کودکان حمایت کنند.

• ٍنت اید که با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل و سیسکوسیستم در سال 1999 تاسیس شده و به صورت رایانه ای ( آن لاین) با آرمان آگاهي دادن به مردم درباره مسائل مربوط به فقر و تهييج آنان به اقدام داوطلبانه یا اهداء کمک آغاز نمود . از جمله فعالیت های اخیر اینترنتی نت اید ”به کودکان آری بگویید“ است ، یعنی تشويق مردم به حمایت از حقوق کودکان ، اهدا جعبه کمک های اولیه به مادران و نوزادان بخاطر بقا آنان در رواندا ، و بالا بردن سطح یادگیری مهارتهای اولیه در پرو .
• تغییر در اثر فعالیت چشمگیر – یکی از موفق ترین برنامه های ابتکاری آگاهی دهنده و جمع آوری کمکهاي مالی (ارزی) یونیسف است که متکی به مسافران خطوط هوایی است . این اقدام ابتکاری از جانب بیش از ده شرکت هوایی حمایت می شود که بریتیش ایرویز پرچمدار آن است . این برنامه از سال 1991، موفق به جمع آوري 30 میلیون دلار پول برای یونیسف شده است .
2برنامه های حمایت از کودکان یتیم مبتلا به ایدز:
• یک گام به پیش ، یک برنامه بین المللی طولانی مدت برای کمک به بهبود زندگی کودکان یتیم و مبتلا به ایدز و بطور كلي آسیب پذیر در سراسر جهان است . این برنامه توسط بنیاد آزمایشگاهی آبوت پایه گذاری شده و به کودکان خانواده ها و جمعیت های مبتلا به ایدز ياري مي رساند و مسؤليت آن بهبود سلامتی ومراقبت های پزشکی، مشاوره داوطلبانه درباره اچ.آی.وی/ايدز و آزمایشهای لازم در كنار ارائه برنامه آموزش ابتدایی و متوسطه و تامين نیازهای اساسی گروههلی اجتماعی مي باشد .

گفتمان سیاسی و ترویجی

1. تعامل با از دولتها بخاطر حمایت از حقوق كودك و مسائل کودکان
• جنبش جهانی به خاطر کودکان – به ابتکار یونیسف به وجود آمد و آرمان آن بسیج جامعه مدنی ، سازمان های غیر دولتی، شركتها و سایر وابستگان آنان بخاطر حمایت از دستورعمل های جهانی به نفع کودکان است .


آرمان 5 : ارتقاء سطح سلامت مادران

آرمان ششم : کاهش سه چهارمی نرخ مرگ و میر در مادران بین سالهای 1990 تا 2015 به میزان سه چهارم

شركت ها چگونه می توانند در این امور مشارکت نمایند ؟
زنان ، بخش عظيمی از نیروی کار را در صنایع تولیدی کاربر مانند، پوشاک ، کفش ،اسباب بازی ، الکترونیک ، صنایع غذایی و اجناس منزل را تشکیل می دهند و در سن باروری با آموزش کمتری از همتاهای مرد خود و با موقعیت اجتماعی پایین تری قرار دارند. در نتیجه ، شركتها در این بخش ها که زنجیره تامین آن به کشورهای جهان سوم امتداد می یابد، می توانند تاثیر به سزایی در بهبود سلامتی چنین زنانی از راه آموزش و دسترسی به سلامتی و تغذیه داشته باشند.
یکی از بهترین گزارش های نمایانگر مشارکت شركت ها در این زمینه ” مسئولیت اجتماعی شرکتها“ است که توسط بنياد دیوید و لوسیل پاکارد تهیه شده است. این بنیاد به تامین سلامت عمومی و بهداشت باروری زنان در زنجیره جهانی تولید و عرضه می پردازد ، این گزارش نگاهی دارد به چگونگی همکاری شركت ها به بهبود بهداشت زنان در سر تا سر زنجیره تامین در مکزیک ، هند ، اندونزی و چین. برخی از مثالهای ذیل از این گزارش گرفته شده است.
رسیدن به این آرمان ارتباط نزدیکی به مبارزه بااچ. آی .وی وایدز و دسترسی به آب آشامیدنی سالم دارد، که هر دو به کاهش قابل ملاحظه میزان مرگ و میر کودکان مي انجامد. در نتیجه شرکتها دارای سهم چشمگیری در جلوگیری از اچ.آی. وی/ایدز و اصلاح دسترسی به آب آشامیدني چه به موجب ماهیت تولیدات آنها یا محل و موقعیت کاری خود بوده و می توانند به شکل غیر مستقیم به آرمان کاهش نرخ مرگ و میر در مادران کمک کنند .

فعالیت های اصلي بخش خصوصی :

1. تامین محصولات و خدمات ارزان – شرکتهای دارویی و سایر شرکتهای بهداشتی و یا آندسته شرکتهایی که کارگران زن بسیاری دارند ، نقش بخصوص مهمی در ایجاد محصولات مربوط یا اهدای خدمات عام المنفعه و به بهداشت باروری دارند.
• صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) به عنوان بخشی از اقدامات جهانی خود در خصوص مدیریت کالاهای مربوط به بهداشت باروری مبتکر ایجاد اقدام جهانی در این مورد با بخش خصوصی است.این شامل مطالعه آزمایشی در شماری از کشورهای جهان سوم برای کشف راه کارهایی برای تسهیل همکاری میان دولتها ، مراکز خیریه و بخش های تجاری داخلی و چند ملیتی برای گسترش دستیابی به کالاهای مربوط به بهداشت باروری است.

2. بهبود شرایط کاری و سلامت شغلی زنان – یکی از مهمترین مسائلی که زنان کارگر کشورهای جهان سوم با آن مواجه هستند نیاز به اطلاعات بیشتر از جمله روشهای مختلف جلوگیری از حاملگی ناخواسته، بیماریهای واگیر دار جنسی و تغذیه است.
• همبستگی جهانی برای کارگران و جوامع– آرمان شماره 3 به بررسی برخی از مسایل اين فسمت می پردازد.

سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه

1. حمایت از سازمانهای غیر دولتی(NGO) زنان و خدمات مربوط به بهداشت عمومی:
• بنیاد آسیا، به زنان کارگر چك آپ اوليه و اطلاعات مربوط به سلامتی در محيط كار و راهنمايي هاي حقوقی لازم را به کارخانه هایی که داوطلبانه در برنامه های آن شرکت می کنند ارائه مي كند.
• شبکه زنان کارگر چینی (CWN)، دارای مراکز سیار امداد رسانی است که در نقاط معین و تایید شده ای که کارخانجات متعددی در اطراف آن قرار دارد ، مستقر شده اند. هر یک از این سازمانها دههاهزار کارگر را از راه اطلاعات مکتوب، سمینارها، نمایشگاهها و خدمات مستقیم به يكديگر پيوند مي دهند .
2. مبارزه با تبعیض و انگ زنی – به جهت وجود طیفی از عوامل فرهنگی و مذهبی سد راه گفت وشنود آزادانه و اقدام لازم در باره مسایل مربوط به بهداشت باروری در بسیاری از کشورهای جهان سوم ، شرکتها مي توانند با همكاري با سازمانهای مدنی اجتماعی پشتیبان زنان کارگر بوده و در سايرارتباط هاي خود این مسائل را مورد ملاحظه قرار دهند.
• رسانه های همگانی یا شرکتهایی که با مصرف کنندگان زن بسیاری سرو کار دارند می توانند با حمایت از طرح های بازاریابی اجتماعی به منظور تشویق و تنظیم خانواده ، جلوگیری از حاملگی ناخواسته و ارتباط جنسی سالم ایفای نقش نمایند.
گفتمان سياسي و ترويجي
1.تشویق خط مشی های عمومی و آگاهي دهنده صحیح درباره مسائل مربوط به سلامتی زنان
• علاوه بر بازاریابی اجتماعی و فعالیتهای رسانه ای مورد اشاره بالا، سازمانهای کارفرمایان ، انبوه کارفرمایان زن ، شرکتهای دارویی و وابستگان تجاری آنها نیز می توانند مشوق و مبلغ اهمیت سلامت شغلی زنان و مسایل مربوط به تامين بهداشت باروری در گردهمایی های عمومی مربوط به یک چنین خط مشی هایی باشند.
آرمان 6 : نبرد با اچ.آی.وی./ ایدز (HIV/AIDS) ، مالاریا و سایر بیماریها

آرمان هفتم: گسترش بیماری ایدز و ویروس آن باید تا سال 2015 متوقف شده و روندرشد آن از آن معکوس گردد.
آرمان هشتم: گسترش بیماری مالاریا و سایر بیماریهای مهم باید تا سال 2015 متوقف شده و روند رشد آن از آن پس معکوس گردد.

شركت ها چگونه می توانند در این امور مشارکت نمایند ؟

شواهد روز افزونی موجود است که بهبود مراقبت های بهداشتی، مبارزه با بیماری و بالا رفتن طول عمر همگی برای حمایت از رشد اقتصادی ، ضروری است و در طول زمان پشنوانه موفقیت شرکتها و بخش خصوصی است .
بدون شك سلامت و بهداشت کارکنان تاثیر مستقیمی بر تولید دارد. همه گیری بیماری اچ.آی.وی/ ایدز بخصوص به شكل حيرت انگيزي بیشترين بخش اقتصادي بسياري از کشور ها را تحت تاثیر قرار داده است. تحقیقات اتحاد جهانی شرکتها و بخش خصوصی درباره اچ. آی .وی / ایدز ، مجمع سران تجارت بین المللی ، سازمان ملل و دیگران ، نشان می دهد که در اثر همه گیری این بیماری شركت ها و بنگا ه هاي اقتصادي شديدا زیر فشار قرار دارند، بطور مثال:

1. کاهش تولید – با بالا رفتن غیبت و میزان جابه جائی کارکنان.
2. افزایش هزینه ها – شامل کارآموزی و استخدام ، پوشش بیمه ، صندوق های بازنشستگی و هزینه های امور کفن و دفن .
3. کاهش سوددهی و سرمایه گذاری – بدین جهت که شیوع بیماری به طرز فاجعه باری روی اطمینان مصرف کننده و شركت ها اثر می گذارد.

برخی از هزینه های کاری همچنان متوجه سایر بیماری ها و امراض مريوط به محيط کار مي باشند که تاثير آن بر روي كاركنان تعيين كننده است.
افزایش تجارت بین المللی و سفرها ، چالش هاي سلامتي جديدي برای دولت و بخش خصوصی بوجود آورده است ، بدین معنی که کارکنان شرکتها و کارخانجات و در برخی موارد محصولات آنها می تواند دراثر انتقال بیماری به فرای مرزها آلوده شوند. شواهد فزاینده ای وجود دارد که سرمایه گذاریهای خصوصی آرمانمند و به خوبی مدیریت شده برای محافظت از سلامتی کارکنان ، مشتریان و جمعیتهای محلی در رابطه با خطرها و هزینه های موجود یا نهفته از نظر اعتباری و بهره برداری ، ارزش آن را داشته است. مسایل خاص مربوط به سلامتی بسته به بخش صنعتی متغیر است ، شماری از اين نمونه ها عبارتند از:


فعالیتهای اصلی شركتي
1 فراهم آوردن محصولات و خدمات ارزان – بالابردن سطح سلامتی و پیشگیری از بیماری ، بدیهی است که به هم مرتبط مي باشند و مسئولیت ویژه بخش دارویی و بهداشتی است. برخی از موضوعات اصلی شرکتها تعيين استراتژی قیمت گذاری برای داروهای اچ.آی.وی./ ایدز و سایر داروهای ضروری ، درکشورهای فقیر ، توسعه سطح تولید و اولویت تحقیقات ، محافظت از حق انحصاری و حقوق مالکیت معنوی است. ( نيز نگاه کنید به آرمان 17)
• برنامه ابتکاری افزایش دسترسی سریع، توسط آژانس ایدز ، سازمان بهداشت جهانی ، بانک جهانی ، یونیسف ، صندوق جمعیت ملل متحد و شش شرکت تحقیقات دارویی دیگر است ( آزمایشگاه آبوت، بوهرینگر اینگلهایم، بریستول- مایرز- اسکوئیب ، گلاسکو اسمیت کلاین، مرک و روش ) كه آرمان آن بهبود دسترسی به داروهای بیماری اچ. آی .وی ایدز در کشورهای جهان سوم ، ضمن تضمین استفاده عاقلانه ، ارزان ، سالم و موثر از این داروها مي باشد.
• سرمایه گذاری دارویی برای خطر مالاریا (MMV) ، به صورت غیر انتفاعی و برای حمایت از تلاش جمعی برای تولید داروی ضد مالاریای ارزان و قابل دسترس به وجود آمد . شرکاء اين سرمایه گذاری عبارتند از: سازمان بهداشت جهانی ، IFPMA، بنیاد راکفلر ، بانک جهانی و ساير شرکتها و آکادمی تحقیقاتی دارویی مي باشد .
2. اجرای برنامه های اچ.آي.وي./ایدز در محیط کار با تاكيد بر آموزش ، پیشگیری ، درمان و مراقبت.

• اتحاد جهانی تجاري عليه اچ. آی .وی / ایدز با شرکتها به منظور پیشگیری، درمان و اجراي سیاست های درمانی برای کارکنان و جمعیت های مرتبط و به کار گرفتن توان تجاری به منظور اجرای موثرتر برنامه های مبارزه با اچ. ای . وی ایدز بهمراه اعمال حمایت هاي ترویجی ازاقدامهای کلانتر دولتها و جامعه مدنی همکاری می نماید . این برنامه نشان دهنده مثال فراگیری از چگونگی نقش شرکتهای خاص به این موضوعات است . رهنمود ها و عملکردهای خوب ديگري نيز از جانب شورای شرکتی آفریقا ، مجمع اقتصاد جهانی و سازمان بین المللی کارفرمایان موجود است.

سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه
1. اهداء تولیدات – اهداء محصولات و تولیدات از راه بنیادهای تعاونی، کمک های اضطراری و سایر برنامه های سرمایه گذاری اجتماعی.
• برنامه شراکت برای اهداء داروی با کیفیت (PQMD)، شراکتی است میان شرکتهاي دارویی و سازمان های غیر دولتی که با سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی برای بهبود اجرا ، ارتباط ، اثر بخشی ، موثر بودن و اهداء داروها همکاری می کنند.

2. حمایت از صندوقهای اچ .آی .وی/ ایدز و سایر بنيادهای دارویی ، سازمانهای غیر دولتی یا انستیتوهای تحقیقاتی و طرح های مربوط به یتیمان مبتلا به ایدز .
• بنیاد جهانی برای مبارزه با ایدز ، سل و مالاریا: این برنامه ای اساسی برای بسیج منابع مالی بخش خصوصی و دولتی و متخصصین برای حمایت از برنامه های ملی برای مبارزه بااچ. آی .وی/ ایدز ، سل و مالاریا می باشد .این صندوق مشارکت دولتها، بنیادها، بخش خصوصی و افراد را جذب کرده است .

گفتمان سیاسی و ترویجی

1. تشکیل اتحادهای ملی بخش خصوصی– برای حمایت از اصلاح برنامه سلامت و بهداشت ملی و مشارکت شركت ها و بنگا ه هاي اقتصادي در مسایل مربوط به اچ. آی .وی/ ایدز.

• در سطح کشوری ، اتحاد شركت هاي تايلندي بخاطر اچ.آی.وی/ایدز ، با همكاري یونیسف و دولت اقدام در محل کار را پایه گذاری کرده اند. سایر چنين اتحادهايی در کشورهای آفریقای جنوبی، برزیل و زامبیا نیز به وجود آمده است . در سایر کشورها ، وجود انجمن های کاری یا سازمانهای کارفرمایی نقش پیشروی ایفا مي كنند ، مثلا کنفدراسیون صنایع هند در کشور هندوستان و سازمان بین المللی کارفرمایان با همکاری وابسته های داخلی خود نقش مهمی در ترغیب و حمایت از اقدامات جدي تر در محیط کار و حمایت از سیاست ها دولت درباره اچ.آی .وی / ایدز ، ایفا می كنند . اتحاد جهانی بخاطر اچ.آ.وی/ ایدز نیز پشتیبان گفت و شنيد درباره خط مشی و حمایت هاي طرفدارانه در سطح ملی و بین المللی است .

2. مشارکت در نشست هاي مربوط به تعيين سیا ست هاي عمومی جهانی – که متمركز بر بالابردن آگاهی و سرمایه گذاری بر روي مسایل مربوط به سلامت و بهداشت زنان باشند.
• برنامه مشارکت برای مبارزه با مالاریا و مشارکت براي متوقف سازی سل: هر دو جهانی و فرابخشی است که آرمان آن اثر گذاري بر برنامه های مربوط به سلامتی و بهداشت ، تحقیقات و توسعه و سازو کارهای اجرایی آن مي باشد و هرکدام بیش از 70 عضو و شریک دارد.


آرمان 7 : تضمین پايداري محیط زیست

آرمان نهم : هماهنگ سازی اصول توسعه پایدار در سیاست هاو برنامه های کشوری و معکوس نمودن روند از میان رفتن منابع محیط زیست .
آرمان دهم :نسبت افرادی که از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم هستند به نصف کاهش یابد.
آرمان یازدهم : بهبود قابل توجه زندگی حداقل 100 میلیون نفر از حلبی آباد نشین ها تا سال 2020شركت ها چگونه می توانند در این امور مشارکت نمایند ؟
بسیاری از شرکتها و بخش های صنعتی خواهان مشاركت در تلاش مداوم جهانی بخاطر تضمین پايدري محیط زیست مي باشند . این مسئله بخصوص برای آندسته که یا وابسته به منابع طبیعی و محیط زیست سالم هستند و یا تاثیر مهم بزرگی بر روی محیط زیست بنا به ماهیت فعالیت های تولیدیشان و خدماتاتشان دارند، مطرح مي باشد . این شامل شرکتها و انجمن های فعال در زمينه انرژی ، آب ، سرمایه گذاریهای کشاورزی، جنگل داری ، ماهیگیری ، علوم زیستی ، معدن ، برنامه های زیر بنایی ، ساخت و ساز ، حمل و نقل ، مدیریت مواد زائد ، مواد شیمیایی و جهانگردی است. در عین حال شرکتهای خدمات حرفه ای و مالی ، به ویژه بانکداری ، بیمه ، مدیریت مالی ، بازرسی ، حسابرسی ، فن آوری اطلاعات و رسانه همگانی نفوذ مهمی در ارتقاء تولید و مصرف پایدارتر دارند.
ادله و استدلالات معقول تجاری برای شرکتهایی که به طور موثری در جهت محافظت و مدیریت محیط زیست فعالیت می کنند وجود دارد . اين ادله شامل صرفه جویی در هزینه ، تولید و خدمات موثرتر ، دستررسی به بازارهای جدید ، مدیریت کاهش خطر ، روابط بهتر سهامداران و برخورداری از مکانی بر سر میز مذاکره که در گفت و شنودهای مربوط به تعیین خط مشی درباره ترکیب مناسب چارچوب های نظارتی، اقدامات ابتکاری و داوطلبانه مبتنی بر بازار و ابتکارهای رهبری صنعتی و غيره مي باشد.

آرمان کلیدی این آرمان، افزایش دسترسی به آب آشامیدنی سالم است . این آرمان فقط با مشارکت بخش خصوصی و عمومی در زمینه های مالی ، مدیریتی و هدایت کار میسر خواهد شد . این امر همچنین نیازمند مشارکت فعال مقامهای داخلی ، رهبران جمعیت ها و نمایندگان مصرف کنندگان خواهد بود . شرکتهای بزرگ آب هم اکنون در حال تشکیل چنین مشارکتهايی با دولتها برای ارائه خدمات آب رسانی در محل های فاقد این خدمات می باشند و زیر بازرسی شدید سیاسی قرار دادند. از یک سو فعالان بخش خصوصی داروی همه دردها شناخته می شوند و از آنان بیش ازحد انتظاردارند و از طرف دیگر، ترس از خصوصی شدن آب و عدم دسترسی فقرا به آن در بخشهایی از آفریقا وجود دارد . طرح های بزرگ زیر بنایی به ویژه در روستاها فاقد سوددهی می باشند . مقابله با این دشواری های اقتصادی و خطرات سیاسی نيازمند تلاش زیادی است . از آن جمله تضمین دولت در برابر خطر، نمونه های مشارکت فعال جمعیت ها ، گفت وشنودهای سهامداران گوناگون و ساختارهای رهبری . راه دیگر برون رفت از وضعيت فعلي ، توسعه متكي به جمعیت ها ، در نقاطی است که اهداکنندگان ، چه دولت ها یا بنیادهای تجاري بشر دوستانه از طرح های حمایتی کوچک شرکتها، یا سازمانهای غیر دولتی برای تهیه آب سالم حمایت می کنند.

نقش و مسئولیت های شرکت در تضمین پايداری محیط زیست از صنعتی به صنعت دیگر، از موضوعی به موضوع دیگر و از یک منطقه جغرافیایی به منطقه جغرافیايی دیگر متغیر است . اما بیشتر شرکتها ، قادر به اقدام در زمینه های گسترده زیر می باشند:
فعالیتهای اصلی شركتي
1. درک و مدیریت اثرات مستقیم شرکتها بر محیط زیست
• به محیط زیست آسیب نرسانیم. پيروي از مقررات و معیارهای داوطلبانه صنعتی هر جا که وجود دارد . باید مطمئن شد که سیاست های محیط زیستی شرکتها در سطح داخلی هماهنگ با آرمانهای ملی و معیارهای بین المللی مي باشد . بدین ترتیب باید به ارزیابی اثرات زیست محیطی و میزان خطر پرداخت.
• تلاش برای تولید کالای خوب . سرمایه گذاری بر روي کالاي از نظر افتصادي موثر ، با فرايند توليد پاکتتر ، پیشگیری از آلودگی ، تحلیل چرخه زندگی کالا و غيره - يا به عبارت ديگر اتکاء بهاستراتژیهاي کاهش خطر، هزینه و مدیریت فرايند . سهيم شدن در نظامهای مدیریت محیط زیست و انتقال فن آوری های متناسب با محیط زيست در طول زنجیره تامین با شرکای حوزه کسب وکار.

2. سرمایه گذاری در تولید ، روند نوآوری ، و روش های تغییر الگوهای کار
• ایجاد ارزشهای نوین – محصولات یا خدمات جدیدی ارائه کنیم یا با تغییر الگوی کار، بازارها و فرصت های کسب وکار جدیدی را ایجاد كنيم، در عین اینکه موضوعات مربوط به محیط زیست را مد نظر قرار می دهیم . مثلا شرکتهای آب می توانند این خدمات را متوجه محلات و مردم فقیر نشین کنند. یعنی جایی که هم سودآور باشد و هم با مشارکت ادارات محلی یا داخلی انجام گيرد . موسسات خصوصی توليدکننده انرژی یا نیرو می توانند فن آوری های عملی ، قابل بازیافت و صرفه را در اختيار جمعیت های فقیر قرار دهند، در حالي که شرکتهاي توليد کالای مصرفی می توانند اقدام به توسعه کالاهای بهینه تر و ارزان تر برای این بازارها نمایند.

3. ”‌سبز کردن بازارهای مالی “ – که از مديريت خطر محيط زيست در بخش های بانکی و بیمه تا پشتیبانی فعالانه از محیط زیست در مدیریت مالی و تامین هزینه طرح ها ، تا ایجاد سرمایه گذاری مخاطره آمیز محیط زیستی و صندوق های سهام خصوصی تا شاخص های بورس سهام و غیره را در بر می گیرد و داراي ارتباط آشكاري با مالی و اعتباری است. اما همه شرکتها و هیئتهای مدیره آنها می توانند بر تغییرات نفوذ داشته باشند.

• ابتکار مالي UNEP و گروه کاری مالی WBCSD، هر دو مثال هاي فراوانی در این زمینه ارائه می دهند.
• شاخص های پايداری همانند که مثلا توسط داو جونز ، بورس سهام ژوهاسبورگ و FTSE4 شکل گرفته، سازو کارهای بازار متحول برای توسعه پایدار است.
• طرح افشا کردن کربن – این گام نوآورانه دیگری است که با بسیج برخی از موسسه هاي سرمایه گذاری پیشرو جهان برای درخواست افشای استراتژی های موثر در تغییر شرایط آب و هوایی از بزرگترین شرکتهای مشهور به پانصد شركت بوجود آمد.


4. پرداختن به چالشهاي مصرف پایدار
• شرکتها و انجمن های تجاري بايد در رابطه با موضوع الگوهای مصرف غیر پایدار در موضعگيريهاي عمومي الگوهای فعال تر و مؤثرتر عمل کنند و به بخش پشتيبان تغییرضروری مصرف که بايد شالوده انتقال به مصرف پایدارتر را تشكيل دهد ، بپيوندند. دو شرکت دفتر تکنولوژی ، صنعت و اقتصاد UNEP، با همکاری شماري از شرکتها بر روی برنامه تولید و مصرف پایدار کار می کنند .
5. مقابله با تغییرات آب وهوایی
• تفاهم نامه گازهای گلخانه ای– ائتلاف پيشرو تجاري WBCSD و سازمان هاي دولتي و غیر دولتی و بین الدولی، درحال توسعه معیارهای بین المللی قابل قبول يك نظام حسابرسی و گزارشدهی درباره نشر گازهای گل خانه ای قابل استفاده برای شرکتها و سایر سازمان ها می باشند . همچنین برنامه پروتکل ابتکاری گازهای گلخانه ای، دستورالعملي برای کمک به شرکتهادر مدیریت نشر گازهای گلخانه ای را ارائه مي نماید.

سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه

1. پشتیبانی از سازمانهای غیر دولتی(NGO) و فعالیتهای بین المللی برای محیط زیست
• شرکتها می توانند از کار مشارکتهای بین المللی مانند برنامه ارزیابی اکو سیستم هزاره و همچنین سازمانهای غیر دولتی(NGO) مانند WWF for Nature ، حفاظت بین الملل (Conservation International)، IUCN و حمایت از آب (Water Aid) حمایت نمایند.

2. بسیج توانمندی های پایه ای شرکتها برای حمایت ازفعالیتهای مربوط به محیط زیست در سطح جمعیت ها
• شرکتها و گروه هاي تجاري از هزاران اقدام ابتكاري مرتبط با جمعیت ها در سطح داخلی از راه سرمایه گذاری ، فعاليت داوطلبانه کارکنان و در اختيار گذاشتن كارشناسان خود حمایت می کنند . شركت هاي فیلیپینی بخاطر پیشرفت اجتماعی به عنوان مثال ، به صورت جمعی براي احياء محیط زیست ، توسعه شرکتهای خرد و كوچك و ایجاد ظرفیت برای نهادهای داخلی همکاری مي کند. شركت گینس نیجریه با همكاري با سازمان خدمات داوطلبانه در تلاش براي تضمين حضور فعال جمعيت ها در برنامه ریزی ، ساخت و ساز و پایداری طرح هاي خود مي باشند .


3. حمایت از دوره های آموزشی در توسعه پایدار
شرکتها بايد از توسعه برنامه های آموزشی درباره محیط زیست درسطح مدارس ، کرسی های دانشگاهی ، دوره های آموزشی و طرح های تحقیقاتی حمايت كنند و در برنامه های اجرایی آموزشی درباره محیط زیست سرمايه گذاري نمایند.

4. پشتيباني فعال از جوایز مربوط به حفظ و نگهداري محیط زیست وفعالیت های رسانه ای
• شرکتهاي بسیاری آغاز شروع به در نظر گرفتن جوائز و یا فعالیت های بازار یابی اجتماعی برای ارتقاء آگاهی عمومي درباره بسیاری از موضوع هاي مربوط به محیط زیست نموده اند.

گفتمان سیاسی و ترویجی

1. مذاکره درباره مقررات بین المللی وتوسعه داوطلبانه معیارها – این همکاری می تواند چارچوب سیاسی مساعد و ساختارهای سازمانی جدیدی را برای بررسی مسایل محیط زیستی در بخش ها و مناطق جغرافیایی و شماتیک به وجود آورد. سیاستها و ساختارهای سازمانی به وجود آمده می توانند دارای چارچوبهای نظارتی ، ساز وکارهای قانونمند یا نشانه ها ومعیارهای داوطلبانه باشند.
• ابتكار گزارش دهی جهانی – از جمله شمارٍمشاركت هاي UNEP ، CERES و سایر سازمانهای غیر دولتی(NGO) برای ایجاد یک چارچوب داوطلبانه گزارش دهی توسعه پايدار است.

2. تغییر چارچوب هاي بازار- توسعه ابزار هاي جدید اقتصادی مانند : مالیاتهای محیط زیستی ، جریمه ، یا ساز و کارهای وابسته به بازار مانند نظام های مجوزهاي قابل خرید و فروش و اکو لیبلینگ (Eco-labeling).

• اكنون صدها نمونه وجود دارد كه شاهد تلاش مشترك دولت ها وانجمن های تجاري ، برای نظام عملکرد بازار با آرمان بهبود اداره و خدمت دهی محيط زیستی مي باشد. سازمانهایی مانند : شورای جهانی تجارت بخاطر توسعه پایدار، ابتکارجهاني مديريت محیط زیست ، موسسه منابع جهاني ، مركز جهاني محيط زيست ، موسسه بين المللی بخاطر محيط زيست پايدار، و حفاظت محيط زيست بين المللي ، انجمن های تجاری ، برنامه محیط ریست سازمان ملل (UNEP) ، کمیسیون سازمان ملل بخاطر توسعه پایدار و وزارتخانه های ملی محیط زیست بانک های اطلاعاتی سرشار از از این گونه نمونه های موفق هستند.


آرمان 8 : توسعه مشارکت جهانی بخاطرتوسعه

هدف دوازدهم : توسعه نظام تجاری و مالی آزاد بدون تبعيض ، قانونمند و قابل پیش بینی و متعهد به حکومتمداری مطلوب، توسعه و کاهش فقر در سطح ملی و بین المللی .
هدف سیزدهم : پشتیبانی از نیازهای ویژه محروم ترین کشورهای جهان سومٍ محصوردرخشکی و کشورهای جهان سوم جزیره ای ، شامل دسترسي به صادرات بدون تعرفه و عوارض گمرکی كشورهاي ( LDC )، اصلاح برنامه معافيت بدهی كشورهاي (HIPC ) و لغو دوجانبه رسمی بدهي ها، و افزایش کمکهای مالی توسعه ای برای کشورهايی که برای کاهش فقر تلاش می کنند.
هدف چهاردهم : پشتیبانی از نیازهای ویژه کشورهای محصور در خشکی و توسعه دولت های کوچک وجزیره ای .
هدف پانزدهم : برخورد جامع با مشکلات مربوط به بدهی کشورهای جهان سوم با استفاده از امکانات ملی و بین المللی بمنظور ثابت نگاه داشتن بدهی در دراز مدت.
هدف شانزدهم : توسعه و اجرای استراتژی های اشتغال مناسب و مفید برای جوانان.
آرمان هفدهم : امکان دسترسی به داروی ارزان قیمت برای کشورهای جهان سوم، با کمک شرکتهای دارایی
هدف هجدهم : فراهم آوری دسترسی به فناوری جدید و بخصوص در زمینه اطلاعات و ارتباطات از طریق همکاری با بخش خصوصی

شركت ها چگونه می توانند در این امور مشارکت نمایند ؟
این آرمان نيازمند يك شراکت جهانی جدید ، به ویژه میان دولت ها مي باشد ، همچنین نيازمند همکاری ميان بخش خصوصی و دیگرايفا كنندگان نقش برای پرداختن به برخي چالش هاي اقتصاد کلان و رهبری مورد نیاز برای جهاني شدن منصفانه تر و موثرتر است . این امر همچنین بر نیازهای ویژه کشورهای با حداقل توسعه یافتگي جهان سوم ، کشورهای به شدت مقروض و کشورهای محصور در خشکی تاكيد دارد .این برنامه توجه را به سه چالش دشوار بمنظور تقسیم گسترده تر فواید پیشرفت معطوف می نماید كه عبارتست از : فرصت های اقتصادی برای جوانان، نیاز گسترده به داروهای ارزان و فن آوري جديد .
همه اين عوامل براي بخش خصوصي ، مستقيم و غير مستقيم و با ارتباط بيشتري با بخش هاي صنعتي و بعضی كشورهاي، مطرح مي باشند . اهداف 16- 17- 18 فقط سرمایه گذاری دراز مدت براي پذيرش عمومی و موفقیت شرکتهای خصوصی نیست ، بلکه همچنین بیانگر فرصت های فوری کاری برای بخش های معینی مي باشد. بخش خصوصی که معمولا بصورت جمعی از راه نمایندگی انجمن های تجاري اقدام می کند سهم به سزایی در پدید آوردن یک جو کارآمدتر در هر دو سطح ملی وبین المللی دارد.

آرمان دوازده : تجارت بین المللی و نظام مالی

نائل شدن به نشانه دوازده برای فعاليت هاي موفق تجاري بین المللی حائز اهمیت است . در حال حاضر آگاهی فزاینده ای میان شرکتهای پیشرو وجود دارد كه نشان مي دهد یک تجارت و نظام مالی قانونمند فقط محتاج مقررات اقتصادی نيست بلکه همچنین نیازمند مقررات کار و کارگر ، حقوق بشر و محیط زیست می باشد .


1. پشتيباني از عهد نامه جهانی سازمان ملل (Global Compact)
كاربرد نه اصل موافقت نامه جهانی سازمان ملل در حوزه عملیات شرکتها.این ابتكار خود مثالی از یک مشارکت جهانی جدید میان نقش آفرينان گوناگون در توسعه مي باشد که روی مسئولیت های بخش خصوصی تاکید می ورزد.

2. کمک به ساخت ”زیر بنای موثر“ تجارت جهانی
• شماري از شرکتها و انجمن های صنعتی با همکاری نمایندگی های تخصصی سازمان ملل برای برقراری هنجارها و معیارهای اقتصادی بین المللی تلاش می كنند تا زیر بنای موثری برای تجارت جهانی به وجود آورند.این تلاش از کار بر روی حق مالکیت معنوی و رهبری شرکتی تا توسعه معیارهای مشترك برای معاملات دو جانبه مرزی ، مذاكرات ، حمل و نقل و ارتباطات را دربر مي گيرد و شامل تلاش های مشترک برای مقابله با رشوه ، فساد و سوء استفاده مالی نيز مي باشد .
هدف 13 و 14 و 15 : کشورهای کمتر توسعه يافته جهان سوم و کشورهای محصور در خشکی و کوچک و جزیره ای باید از معافیتهای بیشتری در پرداخت دیون خود بهره مند شوند.
اساسی ترین حمایتی که شركت ها برای رسیدن به چنین آرمان هایی می توانند ارائه دهند از راه گفتمان هاي سياسي و ترويجي است که باهمكاري یا باتحت فشار قراردادن دولت برای ايجاد محيط توانمند ساز،ايجاد مي شود. در بسیاری موارد این فعالیت ها از راه اقدام جمعی ، به ویژه از راه نمایندگان گروه های تجاری مانند اطاق های بازرگانی و انجمن های تجاری به صورت موثر تر و قانونمندتری انجام می گیرد.

1. تشویق به سرمایه گذاری درکشورهای با حداقل توسعه یافتگي به ویژه در آفریقا
• انجمن های تجاري مانند اطاق های بازرگانی بین المللی و شورای شرکتها برای آفریقا واقع در ایالت متحده با عضویت بیش از 170 سرمایه گذار بزرگ در افریقا، در حال ایفای نقش حمایتی فزاینده ای در این منطقه می باشند. این شرکتها همچنین به برقراری ارتباطات بین المللی و ظرفیت دهی و قدرت دادن به انجمن های تجاري داخلی در سر تا سر افریقا کمک می کنند.

• شرکتها می توانند در اقدامات ابتکاری به رهبری برنامه توسعه سازمان ملل بنام شركت هاي پایدار رو به رشد در کشورهای کمتر توسعه یافته که برآمده از عهدنامه جهانی است و افزایش سرمایه گذاری شرکتها و بخش خصوصی در کشورهای کمتر توسعه یافته را تسهیل و تشویق کنند، که تاثیر مستقیم و مثبتی بر روي پایداري داخلی و توسعه اقتصادي دارد.

2. پشتيباني از كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي وتوسعه بخاطرافزایش دسترسی به بازار، همکاری رسمي براي توسعه ، ومعافیت بدهی ها.

• یکی از حوزه هایی که بخش خصوصی درحال حاضر داراي نقش اندک ياناچيزي در آن مي باشد ، حوزه حمایت و طرفداری از اقتصاد بین المللی واقع بينانه تر و عادلانه تر است .بسیاری از سازمانهای غیر دولتی و دولتهای کشورهای جهان سوم چنین اظهار نظر خواهند کرد که شرکتهای بزرگ و انجمن های تجاری آنها اگر سخني درباره اقتصاد جهانی بيان كنند مطمئنا عليه آن خواهد بود نه له آن. این به ویژه در حوزه تجارت برخی اوقات مسئله اصلی است . اگرچه اخيرا نمونه هایی از شرکتها با مشارکت با سازمانهای غیر دولتی و نمایندگی های سازمان ملل جهت پشتیبانی از اصلاحات در سیاست هاي كشاورزي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه و اصلاح دستیابی بهینه به بازار ، براي کشورهای با حداقل توسعه یافتگي بوجود آمده است. برخی شرکتها همچنین از فعالیت های حمایت جویانه جامعه مدنی بخاطر معافیت در پرداخت بدهی ها مانند مبارزات Jubilee 2000 حمایت کرده اند .

هدف 16: کار مناسب و سازنده برای جوانان

بخش خصوصی چگونه می تواند در این امور مشارکت نماید ؟

بر اساس نظر سازمان بین المللی كار ، حدود 20 درصد جمعیت جهان را جوانان 15 تا 24 ساله تشكيل مي دهند. در بسیاری از کشورهای جهان سوم به ویژه در آفریقا شمار زنان و مردان جوانی که به گروه سنی رفتن به مدرسه رسیده اند در نتیجه افزایش سطح باروری و امید به زندگی بالا رفته است .پیش بینی می شود که تا سال 2010 حدود 500 میلیون شغل جدید، هم براي ورود نیروی کار جدید ، که بیشتر آن را جوانان مستقر در مناطق كمتر توسعه يافته تشکیل می دهند و هم برای کاهش میزان بی کاری موجود در جهان، مورد نیاز است.

مورد اقتصادی روشنی برای ارتقاء استخدام جوانان و کار آفرینان وجود دارد. برای مثال ، جوانان شاغلي كه پول خود را برای کالاها و خدمات صرف می کنند به تشدید و تجمع تقاضا می انجامد ، جامعه بدین ترتیب برگشت خود روی سرمایه گذاری و کار آموزی را دریافت می کند و فرد جوان به الگو مثبتي برای هم سن و سالان خود در می آید که به ایجاد محیط فعال و با ثبات کمک می کند.
شبکه کاریابی جوانان سازمان ملل چهار اصل زیر را اولویت بندی کرده است : داشتن شرایط استخدام ، فرصت برابر ، كارآفرینی و ایجاد كار. بخش خصوصی می تواند در تمامی این موارد یا از راه فعالیت های اصلی شركتي با استخدام افراد جوان ، يا اجرای برنامه های آموزشی ، و سایر تلاش ها برای افزایش اشتغال جوانان ، یا با برقراری ارتباط با شرکتهای کوچک ، بزرگ و متوسط که توسط جوانان اداره می شوند ، ایفای نقش نماید. همچنین شرکتها از راه برنامه های بشر دوستانه و سرمایه گذاری اجتماعی ، می توانند از سازمانهای غیر دولتی که روی استخدام جوانان تمركز دارند پشتيباني كنند که این امر از راه فراهم آوردن رایزنی و توصیه های شغلی به جوانان و صرف هزینه انجام می گیرد. همچنین به صورت بالقوه این امکان هم برای انجمن های کاری وجود دارد که با طرفداری از دولت، آنرا در جهت توجه بیشتر به مسایل جوانان و حتی تلاش برای تشکیل وزارت خانه هایی برای پیشرفت جوانان در برخی کشورها سوق دهند.

داشتن شرایط استخدام
سرمایه گذاری در آموزش و کارآموزی حرفه ای جوانان برای تسهیل ارتباطات میان مدرسه و کار و دادن فرصت شروع اولیه در زندگی شغلی به ویژه به آن هایی که فاقد امتیاز به جهت ناتوانی جسمی می باشند و یا مورد تبعیض نژادی ، مذهبی و فومی قرار می گیرند .
فرصت های برابر
به زنان جوان همان فرصت هایی را ارزانی کنید که به مردان جوان
کارفرمایی/ کار آفرینی
کار را برای جوانان برای شروع آن و پذیرش مسئولیت یا مشارکت در کار آفرینی اجتماعی یا کارآفرینی باید آسان کرد
ایجاد کار
مساله ایجاد کار را در مرکز سیاست های اقتصاد کلان قرار دهیم .
• شبکه استخدام جوانان (YEN) ، سیاستی را در قبال استخدام جوانان را تهیه نموده که به منظور افزایش سطح کیفی و کمی فرصت های شغلی برای جوانان جهت دولت ها ارسال شده است . دبیر خانه این سازمان در سازمان بین المللی کار واقع شده و مشارکت در آن براي تمامی بخش ها میسر بوده و شامل نمایندگانی از سازمان ملل ، بانک جهانی ، اتحادیه های کارگری ، شركت ها و جامعه مدنی است .
• تجارت بین المللی برای جوانان (Youth Business Interntional) – این از جمله برنامه هاي اجلاس سران تجارت بین المللی است که با همکاری شرکتها ، مدیران عامل شرکتها ، دولتها ، سایر سازمان های جوانان و ادارات سازمان ملل برای حمایت از کارآفرین جوانان به وجود آمده است . این برنامه ها به رغم تطبیق با نیازها و شرایط بومی دارای رویکرد مشابهی مبتنی بر ترکیبی از رهنمودهایی برای شروع کار و مشاوره درباره تجارت است.
• بنیاد بین المللی جوانان (IYF) ، اين سازمان غیر دولتی ، شبکه ای از سازمانها و طرح های پیشرفته مربوط به جوانان در سرتا سر دنیا مبي باشد که تاکید آن بر شناخت ، اندازه گیری و یادگیری فعالیت های عملی است .این بنیاد به طور فعالانه ای با طیف گسترده ای از شرکتها و سایرين همکاری می کند و تاثير زيادي روی زندگی میلیون ها جوان داشته است.

هدف 17: دسترسی به داروهای ارزان.

شركت ها چگونه می توانند در این امور مشارکت نمایند؟
دسترسی به داروهای ضروری ارزان موضوعی است که به طور ضمنی برای کارخانجات دارویی بزرگ بيانگر حساسیت بسیاری است . این شرکتها زیر فشارهای قابل ملاحظه ای به ویژه از جانب سازمان های حمایتی است كه تلاش مي كنند داروها ي تحت مقررات حق انحصاري خود را بطور گسترده تري فراهم آورند - چالشی که مستقیما قلب فعالیتهای تجاری این شرکتها را نشانه گیری کرده است . حق انحصاری ، ضمانت ضروری برای بازگشت سرمایه گذاری های قابل توجه بر روی تحقیقات و توسعه می باشد ، همزمان ، بیماری های عفونی به ویژه در کشورهای جهان سوم با سرعت هشدار دهنده ای در حال گسترش است . چالش این شرکتها بازی کردن نقش اساسی در کمک به دستیابی به دارو و همچنان سود آور نگاه داشتن آن است ، نقشي كه بسته به میزان سهام هر سهامدار فوق العاده متغیر است. برای اين شرکتها ضروری است که با تمام سهامداران خود وارد مذاکره روشن و آشكاري شوند تا به نتایج قابل قبولی دست یابند ، امری که شرکتهای بزرگ در این بخش ها هم اکنون با موفقیت در حال انجام آن هستند.

فعالیت های اصلی شركتي

1. تحقیق و توسعه، محافظت حق مالکیت و ثبت انحصاری ، حقوق مالکیت معنوی و قیمت گذاری – داروهای ویژه برای برخی بیماری ها بازده بیشتری در سرمایه گذاری نسبت به سایر داروها دارند و برای بیماریهایی با سوددهی کمتر الزامی است که شرکتها با مشارکت با سایر سازمانها برای کاهش دشواری بیماری به روش پایدار و از نظر تجاری ارزشمند ، همکاری کند.
• شرکتهای پیشرو دارویی ، پرداختن به این مسایل ، از راه سازماندهی قیمت گذاری و موافقت بر سر آن درکشورهای جهان سوم ، گشايش تسهیلات تحقیقاتی جدید متمرکز بر روی بیماریهای کشورهای جهان سوم و صدور مجوزهای داوطلبانه به تولید کنندگان داروهای مشابه و داروهای دارای حق انحصاری در كشورهاي جهان سوم را آغاز كرده اند . این شرکتها به صورت فردی و گروهی در این کارها پیشقدم شده اند . در نشریه شرکت گلاسکو اسمیت کلاین بنام رویارویی با چالش ها، آنها اولین کمپانی دارویی بزرگ بود که دیدگاههای استراتژیکی خود در باره این مسائل را در معرض قضاوت عموم قرار دادند.

2. دسترسی به داروهای ضروری درمحیط كار – علاوه بر نقش محوری بخش دارویی ، سایر شرکتهای کشورهای درگير با اچ. آی. وی/ ایدز و سایر بیماری های عفونی نیز می توانند با اجرای برنامه های گوناگون در محیط كار برای جلوگیری ، درمان و مراقبت از بیماران و تامین داروهای لازم نقش موثری ایفا نمایند .
• شرکتهای معدني ، مانند آنگلوآمریکن و ریو تینتو ، که نقش رهبری در ميان اين گونه شركت ها دارد ، در کشورهایی فعالیت می کنند که داراي بالاترین میزان مبتلایان به اچ آی وی هستند. آنگلو آمريكن ، اولین شرکتی بود که اعلام کرد داروهای ضد ایدز را به طور مجانی به تمام کارمندان نیازمند خود اهدا می کند . اين شرکتها همچنین ساير داروهای لازم را نيز به کارکنان خود عرضه می کنند تا با بیماری مالاریا مقابله کنند. اما اینكه اهداء دارو تا کجا باید ادامه يابد و آیا شامل خانواده های کارکنان نیز می شود يا نه ؟ معلوم نيست . جمعيت هاي بومي که شرکتها را در میان گرفته اند و با آنان زندگي مي كنند چطور؟ با دور شدن از محیط کار البته نیاز به مشارکت با دولت ، سازمانهای غیر دولتی(NGO)و شرکتهای دارویی برای تداوم مستمر این برنامه ها بیشتر می شود .

سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه

1. برنامه و دستور عمل اهداء دارو
شرکتهاي دارویی همچنین می توانند از دسترسی به داروي اهدايي و استفاده کارکنان داوطلب متخصص در سطح اجتماع پشتيباني نمايند . تاسیس سازمان بهداشت جهانی و دستورعمل های داوطلبانه براي تضمین مثبت بودن این برنامه ها، موضوع مهمي بوده است.
 بسیاری از شرکتهای دارویی، همانگونه که پیش از این بدان اشاره شد (آرمان 6 ) ، برنامه های مشابهی را به اجرا در می آورند ، مانند : مشارکت برای اهداء داروی با کیفیت كه به عنوان یک شرکت و واسطه مفید ، برای کمپانی های مستقر در امریکا و سازمان غیر دولتی(NGO) Pfizer با مشارکت وزارتخانه های بهداشت، داروی دیفلوکان خود را مجانی در سراسر آفریقای جنوبی توزیع می نماید . گلاسکو اسمیت کلاین با سازمان بهداشت جهانی در برنامه از میان بردن انگل لمفاوی همکاری نمود که تاکنون بیش از 140 میلیون قرص آلبندازول توزیع نموده است. شرکت مرك که از برنامه اهدایی طولانی مدت مبارزه با کوری رودخانه ای در افریقا حمایت نموده است. جانسون اند جانسون ، آزمایشگاه آبوت ، نووارتیس ، و کارخانجات بسيار ديگري مبدع طرح اهدای محصولات خود هستند .

گفتمان سیاسی و ترویجی:

1. ايجاد جو سیاسی بهتر – این می تواند شامل شرکتها و گروه های تجاري شود که حامی اصلاحات در بهداشت عمومی در برخی کشورها هستند یا حمایت از یک محیط توانمدساز برای تحقیق و توسعه با مشارکت عمومی- خصوصی و مذاکراه درباره رژیم هاي تجاری بین المللی که در راستاي بهبود دستیابی کشورهای فقیر به مکانیسم بازار و حق انحصاری که هزینه های سرمایه گذاری طولانی مدت را تضمين مي كند.
• مجمع اقتصاد جهانی ، برنامه پیشگام بهداشت جهانی ، را با حمایت شرکتهاي اکسنچر¬ـ فورد ـ فولکس واگن و یونی لور و سازمان های دیگر مانند بنیاد سازمان ملل بوجود آورد تا علیه اچ.آی. وی./ ایدز ، سل و مالاریا وارد مبارزه شوند.

هدف 18: دسترسی به فن آوری به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات .


شركت ها چگونه می توانند در این امور مشارکت نمایند ؟
”شکاف دیجیتال“ در ميان کشورهای فقیر و برای قریب به 3 میلیارد انسان که با کمتر از روزی2 دلار زندگی می کنند و طبقات فقیر در کشورهای ثروتمند ، به سرعت در حال افزايش است. در صورت وجود حمايت هاي مناسب ، کمک فنی ودسترسی به کامپیوتر، اینترنت راه موثری برای اصلاح آموزش ، تامین مهارتهای حیاتی ، تامين سلامتي ، پیشرفت اجتماعی و توسعه كار و كسب در کشورهای فقیر فراهم می آورد. همچنین ، دسترسي به اطلاعات و جامعه هاي آزاد ، که اساس پاسخ گويي به مردم و حکومتمداری خوب را تشكيل مي دهد و فرصت برای فساد را کاهش می دهد.
پر کردن شکاف دیجیتال مستلزم ادغام پنج عامل اصلی است: دستیابی به تجهیزات و نرم افزارهای مناسب ، ارتباطات از راه اینترنت ، کمک و کار آموزی های فنی ، دسترسی به مسایل محتوایی مربوطه و دسترسی به تجهیزات ارزان قیمت. فقدان پیشرفت در زمینه آزادی در بخش ارتباطات و بازارهای فناوری اطلاعات در بسیاری موارد مانع اصلی بر سر راه رشد است. درکشورهای با حداقل توسعه یافتگي ، به غیر از کمتر از 2 درصد مردم، بقیه به علت نداشتن کامپیوتر ،اتصال اینترنتی، کمک های فنی لازم و برق و تلفن از چنين فرصت هايي محرومند. این امر فقط از راه مشارکت های عمومی - خصوصی به رهبری شركت ها و در چارچوب یک سیاست عمومی میسر است.
اگر چه نشانه 18 بر روی فناوری اطلاعات و ارتباطات تکیه دارد، سایر انواع فناوری های جدید نیز گنجایشهای فراوانی عرضه می کنند اما این امر مستلزم چالش های فراوانی برای کشورهای جهان سوم است . یکی از بحث انگیزترین مسایل در این خصوص ، تکنولوژی زیستی و اندام های اصلاح شده سازمانهای ژنتیکی (GMO) هستند که امید کمک به فراهم آوری طیف گسترده امنیت غذایی ، بهداشت ، چالش های محیط زیستی و صنعتی را در کشورهای جهان سوم عرضه می کنند اما به علت اثراتشان مورد عدم اطمینان و اعتماد عموم قرار دارند . برای شرکتهای فعال در این بخش ، بیشترین چالش متوجه افزایش مشارکت سهامداران و مذاکرات عمومی در باب فرایندهای تحقیقات و توسعه آنها می باشد.
فن آوری ديگري که پتانسیل های زیادی برای کشورهای جهان سوم فراهم می آورد فن آوری احیاء انرژی است که تولید سالم تر و روند مصرف تميز تري ارائه می نماید. مثال هاي زیر ، البته بر فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید دارد.

فعالیت هاي اصلی شركتي
1. تامین فناوری ارزان تجاری در مناطق روستایی
شمار فزاینده ای از شرکتها بدنبال راه های تجاری عملی برای دستیابی به فن آوري اطلاعت و ارتباطات برای مردم فقیر به مثابه پلي بر روي اختلاف طبقاتي هستند. سه نمونه از مثال های فراوان در اين زمينه عبارتند از : ابتكار هیولت پکارد اي ـ اينكلوژن ، مركز توسعه دسترسي جمعيت هاي وداکام در جنوب آفریقا و نت کور سولوشنز ((Netcore solutions در هند، که کامپیوتر و مراکز اطلاع رسانی ارزان را در مناطق روستایی به وجود آورده اند.

سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه

1. حمایت از سازمانهای غیر دولتی(NGO) یا طرح های بومی و محلی از راه اهداء منابع ، كارشناس و فن آوری.
• برنامه مرکز پیشبینی و کاهش شکاف دیجیتال (Digitla dividend projector clearing house) - طرحی است که توسط موسه منابع جهانی اجرا می شود كه یک نوآوری کامپیوتری در جهت شناسايي شرکتهای با خط مشی اجتماعی است که با استفاده از فناوریهای ارتباطاتی و اطلاعاتی (ICT) ابزار و خدمات مهمی را به جمعیت های محروم کشورهای جهان سوم عرضه می کند . این برنامه از آگوست سال 2001 که راه اندازی شد تاکنون رشد از صفر تا هفتصد طرح را داشته و از کاربران دعوت می نماید تا طرح های خود را از سراسر جهان برای ارسال دارند.
• ابتکار مجمع اقتصاد جهانی برای شکاف دیجیتال (WEF digital divide initative)، مشاركتي میان بخش خصوصی و عمومی براي افرادي است که می توانند از فناوری اطلاعات و ارتباطات به نحو موثری استفاده کنند و آنهایی که نمی توانند است.
• نمونه شرکتهايي كه در مشارکت با نظام سازمان ملل ، سازمانهای غیر دولتی(NGO) و سایرین درباره راه حل های آی سی تی همكاري مي كنند عبارتند از : ست لايف ، که از فناوریهای ارتباطاتی و اطلاعاتی (ICT)، برای دسترسي به راهنمايي های پزشکی اصلاح شده بهره برداري مي كند : سیسکونت ’ورکینگ آکادمی ، كه با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل و دیگران در سراسر جهان از دسترسي و آموزش به كمك فناوریهای ارتباطاتی و اطلاعاتی (ICT) حمايت مي كند ، و برنامه مشارکت دیجیتال ، که با همکاری بانک جهانی ، شرکتهای فناوریهای ارتباطاتی و اطلاعاتی (ICT)، مسئولان دولتی و سایر شرکتها برای ارتقاء کامپیوترهای قدیمی و قابل استفاده کردن آن ها در مدارس همکاری می نماید.

2. اهدای فناوری و كارشناس به منظور مدیریت موثثرتر بحران های بشری
• شرکت اریکسون و مایکرو سافت هر دو با همکاری آژانس امور بشردوستانه سازمان ملل و سازمانهای غیر دولتی(NGO)برای كاربرد راه حل های فناوریهای ارتباطاتی و اطلاعاتی (ICT) در حل مشکلات ارتباطاتی ، تدارکاتی و چالشهای مدیریتی به هنگام ارائه کمک و امداد رساني به هنگام بروز مصيت و ثبت نام آوارگان ، همكاري مي نمايند. هر دو نوآوری این شرکتها فرصت مفيدي برای سایرین فراهم آورده است .

گفتمان سیاسی و ترویجی

1. پشتیبانی و طرفداری از سیاست های عمومی بهتر درباره مسایل مربوط به ICT برای بهبود دسترسی ، همکاری و رهبری آن .
• گروه کاری ICT سازمان ملل ( UN-ICT) – این نیرو شامل نمایندگانی از دولت های عضو ، بخش خصوصی ، بخش غیر انتفاعی ، شامل مجامع علمی و سازمانهای غیر دولتی(NGO) و آژانسهای سازمان ملل است . این اولین نمونه از آژانسهای سازمان ملل است که با تصمیم دولت های عضو، بخش خصوصی و مشارکت سایر سهامداران در یک تلاش بزرگ برای آماده سازی جو لازم و چارچوب های عملی مورد نیاز کسب فناوری اطلاعات بخاطر توسعه به وجود آمده است.
• گروه کاری فرصتهای دیجیتال يا دات فورس ، بوسیله دولت های عضو گروه8، در سال2000 به عنوان یک مشارکت بین المللی از شرکتها ، سازمانهای غیر دولتی و بخش دولتي تشکیل شد. این مشارکت پیشنهادها و طرح های بسیار متنوعی در حوزه های الکترونیک در سطح ملی ، دسترسی به ارتباطات ، ایجاد ظرفیت های انسانی ، کارآفرینی و استفاده از نیروها و امکانات داخلی عرضه کرده است .

 

اهداف توسعه هزاره (MDGs)، هشت هدف برای دستیابی تا 2015، که به تمامی چالشهای اصلی جهان پاسخ می دهد. اهداف توسعه هزاره، از بیانیه هزاره که توسط 189 کشورپذیرفته شد و توسط 147 رییس حکومتی و دولتی در طی نشست هزاره سازمان ملل متحد در سپتامبر2000 در مقر سازمان ملل متحد امضاء شد.

 

اهداف توسعه هزاره عبارتند از:

1-     ریشه کنی فقر مطلق و گرسنگی

2-     دستیابی به آموزش ابتدایی در جهان

3-     ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان

4-     کاهش میزان مرگ و میر کودکان

5-     بهبود سلامت مادران

6-     مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیماریها

7-     تضمین پایداری محیط زیستی

8-     ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه

 

پایداری محیط زیست برای دستیابی به تمام اهداف توسعه هزاره ضروری می باشد. اگر ما در مواجه با نیازهای جاری انسانها بدون توجه به ظرفیت محیط زیست ،این نیازها را در درازمدت  پیش بینی کنیم، پایداری محیط زیست دچار بحران میشود.

 

رفاه و بهزیستی ما انسانها به محیط زیست یا به طور دقیق تر به اکوسیستمها وابسته است. آنها محدوده ای از غذا و آب آشامیدنی، آب و هوای معتدل، سیل، بیماری و کیفیت آب را بهبود و تامین می کنند. خدمات اکوسیستمی – که دارای منفعت است که مردم از اکوسیستمها بدست می آورند- اساس رفاه بشری و کاهش و زوال آنهاست که می تواند روی سلامت ، امنیت، آسایش مادی و آزادی انتخاب و عمل ما اثر گذارد.

زمانیکه مردم اکوسیستمی را تغییر می دهند، اغلب تاثیر منفی روی اجزاء اکوسیستم می گذارد. برای مثال  افزایش نگهداری از تولیدات غذایی موجب می شود که تنوع زیستی کاهش یابد. به هرحال حفاظت یا بالا بردن اجزاء خاصی از یک اکوسیستم بعنوان مثال مانگروها، می تواند همکاری مثبت خدمات متنوعی مانند ماهیگیری ، تولیدات ساحلی و ... را به همراه داشته باشد.

 

امتیازدهی
اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران