گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
بیانیه های مطبوعاتی

دعوتنامه شرکت در مناقصه پروژه آب رسانی فازا در کنیا مطالعه، طراحی، تهیه و تدارک کالا و تجهیزات، نصب و اجرای پروژه آبرسانی شهر فازا در منطقه لامو، کشور کنیا (بصورت EPC) 15:33-1391/06/16

سفارت   جمهوری اسلامی ایران

کنیا- نایروبی

 

دعوتنامه شرکت در مناقصه

عنوان پروژه:

مطالعه، طراحی و اجرای پروژه آبرسانی

جزیره فازا (FAZA) در کشور کنیا

 

 

 

 

مردادماه  91

August 2012

 

 

 

 

 

 

 

دعوتنامه شرکت در مناقصه

1-    موضوع مناقصه :

-         مطالعه، طراحی، تهیه و تدارک کالا و تجهیزات، نصب و اجرای پروژه آبرسانی شهر فازا در منطقه لامو، کشور کنیا (بصورت EPC)

2-    عملیات مورد مناقصه :

-         آبرسانی به جزیره فازا

3-  شرح مختصری از مشخصات پروژه:

-         حفاری چاه در منطقه و انتقال آب

-         لوله گذاری در کف دریا و مناطق روستایی و شهری به طول 13000 متر

-         احداث مخازن زیرزمینی با گنجایش 100 متر مکعب و یک مخزن هوایی با گنجایش 30 متر مکعب

-         احداث تلمبه خانه

4-   محل اجرای پروژه:

-         شهر فازا(FAZA) در جزیره لامو، کشور کنیا

5-   مبلغ مناقصه:

-عملیات آبرسانی شهر فازا در جزیره لامو با برآورد اولیه 340000 دلار که بصورت تقریبی می باشد.

- هزینه تردد و اسکان دستگاه نظارت بر عهده پیمانکار می باشد.

6-   مدت قرارداد:

مدت زمان اجرای پروژه از تاریخ عقد و ابلاغ قرارداد به مدت 8 ماه می باشد.

7-  شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:

-         داشتن سابقه کاری مرتبط با موضوع پروژه

-         تنظیم فرم فراخوان و احراز حداقل 65 درصد امتیاز توان فنی پیمانکاران.

 

8-    کارفرما و دستگاه مناقصه گذار:

-         سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی،

9-   

مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده (پیمانکار)

 

زمان و مکان دریافت و تحویل اسناد مناقصه:

اسناد مناقصه از تاریخ 17/6/1391 لغایت بیست روز کاری در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی ارائه خواهد شد.

-         داشتن معرفی نامه کتبی از طرف مناقصه گر در موقع تحویل اسناد الزامی است.

-         همچنین اسناد مناقصه در سایت اینترنتی  سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی به آدرس  http\\:Nairobi.mfa.gov.irدر دسترس خواهد بود.

-         آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها تا پایان وقت اداری 17/6/1391 می باشد.

10-                        نحوه تنظیم و تحویل اسناد مناقصه:

پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را همراه با مدارک زیر در پاکت دربستی تحویل نماید:

-         پیشنهاد فنی

-         مدارک خواسته شده جهت ارزیابی توان پیمانکاران

-         شرایط شرکت در مناقصه

-         اسناد مربوط به ثبت شرکت و آخرین تغییرات

-         کپی برابر اصل مدارک تحصیلی اعضا هیات مدیره؛ مدیران شرکت و مدیران پروژه

11-  نحوه برگزاری مناقصه:

-         کلیه پاکت ها در حضور کمیته ارزیابی که شامل سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنیا مسئول مالی سفارت،  نماینده وزارت امورخارجه کنیا، مهندس مشاور مورد اعتماد وزارت امور خارجه کنیا و نماینده شرکت مهان ناظر پروژه باز خواهد شد و بر اساس شاخص های ارائه شده در فرم2 ارزیابی خواهد شد و در همان روز طی صورتجلسه تنظیمی اعضا کمیته برنده مناقصه معرفی خواهد شد.

12-                         مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

-         مبلغ  20000 دلار بعنوان تضمین شرکت در مناقصه همراه با اسناد مناقصه به مناقصه گذار تحویل می گردد.

13-                        نحوه ارائه تضمین انجام تعهدات و عقد قرارداد:

 

مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده (پیمانکار)

 

برنده مناقصه در مدت تعیین شده توسط کارفرما با سپردن تضمین اجرایی تعهدات به مبلغ 5 درصد قیمت پیشنهادی خود به انعقاد پیمان مبادرت می نماید. در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه بدون هیچگونه تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط می شود و برنده مناقصه حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

14-                        بیمه کارکنان و عوامل اجرایی، اخذ اجازه کار

-         پیمانکار موظف است کارگاه و کلیه کارکنان شاغل در عملیات اجرایی موضوع این قرارداد را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نماید و کارفرما در مقابل بروز هرگونه حادثه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

-         کلیه وظایف و مسئولیت های ناشی از عدم رعایت قوانین حاکم بر محل اجرای پروژه بر عهده پیمانکار می باشد.

-         کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال اخذ اجازه کار برای پیمانکار ندارد اما در این خصوص مساعدت می نماید.

15-                       کار فرما می تواند مقادیر کار را معادل 25 درصد مبلغ اولیه قرارداد و با همان نرخ توافق شده افزایش یا کاهش دهد.

16-                        کسورات قانونی و معافیت ها:

-         پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در کشور کنیا بعهده پیمانکار می باشد.

-         معاف از پرداخت مالیات موضوع قرارداد در ایران

17-                       جریمه تاخیر

-         پیمانکار موظف است عملیات اجرایی موضوع قرارداد را مطابق با برنامه زمانبندی مورد توافق طرفین در موعد مقرر به اتمام برساند، چنانچه به هر دلیل(قصور، ناتوانی و ...) عملیات پیش بینی شده در موعد مقرر به انجام نرسد به ازاء هر روز تاخیر مبلغ 700 دلار از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد

18-                       تمامی اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

19-                        دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

20-                        هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند، کارفرما به هر نحوی که صلاح بداند اقدام لازم را انجام خواهد داد.

 

نام و امضاء دستگاه مناقصه گزار

 

نام و نام خانوادگی و امضا مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 1

برگ پیشنهاد قیمت

امضاءکنندگان زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد و مسئولیت ها در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، پس از بازدید از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع عوامل و شرایط موجود پیشنهاد می نماید که:

1-    عملیات موضوع مناقصه فوق را به قیمت کل به حروف ......................................... دلار و به عدد .................... دلار انجام دهد.

2-    چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرارگیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شود متعهد می نماید که:

الف- اسناد و مدارک پیمان را همراه با تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ بعنوان برنده مناقصه تسلیم نماید.

ب- ظرف مدت مقرر در پیمان، ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نماید.

ج- در هنگام عقد قرارداد به منظور حسن اجرای تعهدات یک فقره ضمانت نامه معتبر به میزان 5 درصد کل مبلغ قرارداد به کارفرما ارائه نماید.

3-    اطلاع کامل دارد که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها را دارد.

 

مهر و امضا پیشنهاد دهنده (پیمانکار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 2

ارزیابی کیفی

طبق ماده 11 دعوتنامه شرکت در مناقصه، کمیته ارزیابی جهت یکسان سازی ارزیابی کیفی پیمانکاران، شاخص های جدول زیر را ملاک قرار داده است:

جدول امتیازات پیمانکاران و ارزیابی کیفی

ردیف

شاخص

امتیاز

1

داشتن تجربه (سابقه کاری) و دانش در زمینه مورد نظر

30

2

ارزیابی کارفرمایان قبلی(حسن سابقه در کارهای قبلی)

15

3

میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی

10

4

ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی

25

5

توان تجهیزاتی

10

6

بومی بودن

7.5

7

خلاقیت و ابتکار در پروژه های قبلی

2.5

جمع امتیازات

100

 

توضیحات:

×     جهت بند 3 ارائه گردش مالی پیمانکار الزامی است.

×     جهت بند 4 پروفایل کامل شرکت همراه با رزومه افراد همراه با ارئه ساختار تشکیلاتی و برنامه زمانبندی پیشنهادی

×    

مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده (پیمانکار)

 

در صورتیکه امکان تامین حداقل ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز پروژه احراز شود حداکثر امتیاز توان تجهیزاتی به پیمانکار تعلق می گیرد.

 

 

 

فرم شماره 3

مطالعات انجام کار

چنانچه پیشنهاد امضاکنندگان زیر مورد قبول قرار گرفته و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوند، متعهد می گردند مطالعات پروژه آبرسانی را به شرح زیر و هر آنچه مورد نیاز است با نظر ناظر پروژه تهیه نمایند. بدیهی است پس از تایید مطالعات کار اجرایی آغاز خواهد شد.

شرح خدمات مطالعات مهندسی و طراحی سیستم انتقال آب پروژه:

1-    دفترچه محاسبات کامل خطوط انتقال آب همراه با نقشه توپوگرافی خطوط

2-    بررسی و مطالعات آب های زیرزمینی و عمق چاه مورد نیاز جهت تامین آب

3-    دفترچه محاسبات دبی و هد مورد نیاز سیستم تلمبه خانه متناسب با میزان مصرف در مقصد و میزان دبی در مبدا و اختلاف فشار مسیر.

4-    جزئیات اجرایی و جانمایی تلمبه خانه و دستگاهای پمپاژ و جداول جزئیات شیرآلات و سیستم لوله کشی.

5-    جزئیات حصار کشی و نقشه آن.

6-     مشخصات شیر آلات و تجهیزات کنترلی و استانداردهای مربوط و شرکت سازنده.

7-    جزئیات و پلان مخزن بتونی زمینی و مخزن هوایی.

8-   

مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده (پیمانکار)

 

نقشه تابلو برق اصلی و اضطراری، برق دیزل، برق شهری و تابلوهای ایستگاه پمپاژ و دیزل و محاسبات میزان برق مورد نیاز در پروژه و انتخاب دیزل ژنراتور به همراه محاسبات انتخاب مخزن سوخت مناسب.

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران